Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

1. Verksamhetsstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar med säte i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?
Regelbunden, långsiktig och utåtriktad kulturverksamhet som kommer allmänheten till godo.

När kan man söka?
Senast 31 oktober året före det år ansökan gäller.

När får man besked?
Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

 • Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kultur- och fritidnämndens övriga stödformer.
 • Verksamhetsstödet beviljas årsvis. I kommunikation som rör den bidragsbeviljade verksamheten ska föreningen berätta att stöd ges av Östhammars kommun.
 • Stödet grundas, förutom på övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan.

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten

Specifika bedömningskriterier

 • Verksamhetsberättelse för senast avslutade verksamhetsår.
 • Balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår.
 • Verksamhetsplan för kommande år.

2. Evenemangsstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar med säte i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?
Offentliga kulturevenemang som genomförs i Östhammars kommun.

När kan man söka?
15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november

När får man besked?
Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

 • Evenemangsstödet är tänkt för att täcka del av arrangemangets kostnader.
 • Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler.
 • I kommunikation som rör den bidragsbeviljade aktiviteten ska föreningen berätta att stöd ges av Östhammars kommun. 
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att evenemanget genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Bedömningskriterier
Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier. Läs mer om kriterierna.

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten

3. Produktionsstöd för scenkonst

Professionella grupper och utövare inom området scenkonst som bedriver verksamhet i Östhammars kommun kan få stöd för framtagandet av nya produktioner. Syftet med det särskilda stödet till scenkonstproduktioner är att förbättra villkor för, och kvalitet på, det fria skapande som sker i kommunen. Samma uppsättning kan inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

Vem kan söka?
Grupper och kulturarbetare som kan påvisa professionalitet och är verksamma i Östhammars kommun.

Vad kan man söka för?

Produktion av scenkonst.

När kan man söka?
15 november och 15 maj.

När får man besked?

Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

 • Produktionsstöd beviljas 2gg/år
 • Redovisning sker senast tre månader efter att produktionen färdigställts. En kostnadsredovisning ska också ingå. 

 

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten

 Bedöms även efter följande specifika kriterier.

Professionalitet
Professionell verksamhet definieras som att utövarna genomgått konstnärlig högskoleutbildning alternativt annan konstnärlig yrkesutbildning och/eller att man har en dokumenterad yrkesverksamhet inom det konstnärliga området.

Kvalitét
Kvalitet är ett sammansatt begrepp. Objektivt mätbara kriterier kan vara originalitet och professionalitet i utövandet. Även egenskaper som förmåga att kommunicera, utmana och beröra utgör viktiga faktorer för bedömning.

Förnyelse
Här bedöms graden av förnyelse bland annat utifrån estetik, teknik, metod, konstellation, plats och idé.

4. Projektstöd

Vem kan söka?
Ideella föreningar, stiftelser och yrkesverksamma kulturarbetare.

Vad kan man söka för?
Bidraget kan sökas för projekt som stärker det offentliga kulturlivet i Östhammars kommun. Projektstödet kan även sökas för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete som kommer det offentliga kulturlivet till godo. Med kulturprojekt avses aktiviteter som inte nödvändigtvis mynnar ut i evenemang. Det kan exempelvis handla om litterära verk och konstprojekt.

När kan man söka?
15 februari, 15 maj och 15 november.

När får man besked?

Besked meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Ramar

 • Projektstöd beviljas 2ggr/år.
 • I kommunikationen om projektet ska bidragsbeviljad förening eller person berätta att projektet genomförs med stöd av Östhammars kommun.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet avslutats. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Bedömningskriterier

Bedöms efter de övergripande bedömningskriterier.
Läs mer om kriterierna.

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten

Specifika bedömningskriterier

Kvalitét
Kvalitet är ett sammansatt begrepp. Objektivt mätbara kriterier kan vara originalitet och professionalitet i utövandet. Även egenskaper som förmåga att kommunicera, utmana och beröra utgör viktiga faktorer för bedömning.

Förnyelse
Här bedöms graden av förnyelse bland annat utifrån estetik, teknik, metod, konstellation, plats och idé.

5. Övergripande bedömningkriterier

Övergripande bedömningskriterier

Nedanstående bedömningsgrunder gäller för verksamhetsstöd, evenemangsstöd, produktionsstöd samt projektstöd. I ansökan ska den sökande beskriva hur verksamheten förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

Tillgänglighet De kulturevenemang, projekt och verksamheter som kultur- och fritidsnämnden stödjer ska vara så tillgängliga som möjligt. Särskild hänsyn ska tas till människor med funktionsvariation. Redogörelse för tillgänglighet ska alltid finnas med i ansökan om stöd. Här bedöms i vilken grad den sökandes verksamhet är tillgänglig.

Planering och genomförande Här bedöms den sökandes förmåga att planera och genomföra sin verksamhet eller sitt evenemang/projekt. T.ex. Tidsplan och beskrivning av kommunikation/marknadsföring, vilka digitala kanaler används för att berätta om verksamheten/projektet/evenemanget. Det ses som meriterande att finansiering från andra bidragsgivare och/eller sponsorer söks.

Målgrupper Här bedöms vilka målgrupper den sökande vänder sig till med sin verksamhet och hur man planerar att nå dessa.

Geografisk spridning Här bedöms var i Östhammars kommun verksamheten planeras äga rum.

Samarbeten Här bedöms om och hur den sökande planerar att samarbeta med olika parter och om detta innebär utvecklingsmöjligheter.

6. Stöd till sverigefinsk och finskspråkig kultur

Det finska språket är ett av fem nationella minoritetsspråk i Sverige och en del av det svenska kulturarvet. Östhammars kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för finska språket och ska skydda och främja utvecklingen av det finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.

Vem kan söka?

Ideella föreningar, stiftelser och yrkesverksamma kulturarbetare.

Vad kan man söka för?

Evenemang och projekt som stärker det offentliga sverigefinska och/eller finskspråkiga kulturutbudet i kommunen. Här efter förkortat sverigefinsk kultur.

Även föreningar som beviljats verksamhetsstöd kultur kan söka stödet.

Bidraget är ett kombinerat evenemangsstöd och projektstöd. De kriterier som gäller för evenemangsstöd respektive projektstöd gäller även för stöd till sverigefinskkultur.

När kan man söka?

15 november och 15 maj.

Hur söker man bidraget?

Man söker via ordinarie ansökningsblanketter för Evenemangsstöd och Projektstöd. OBS! Ange i den beskrivande texten att ansökan gäller Stöd till sverigefinsk och finskspråkig kultur.

Ramar

 • Stöd till sverigefinsk kultur beviljas 2ggr/år.
 • I kommunikationen om projektet ska bidragsbeviljad förening eller person berätta att projektet genomförs med stöd av Östhammars kommun.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet/evenemanget genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Särskilda förutsättningar

 • Stödet kan sökas även av föreningar som beviljats verksamhetsstöd kultur.
 • Vid handläggning och bedömning av stödet samverkar Östhammars kommun med representanter för den sverigefinska befolkningen i kommunen genom ett öppet samråd. Samrådet fungerar som en rådgivande part i handläggningen.
 • För projekt och evenemang som beviljas stöd erbjuder Östhammars kommun hjälp med marknadsföring och kommunikation. Det kan handla om översättning av markandsföringstexter till finska samt spridning av information om evenemanget/projektet i kanaler som riktar sig till kommunens sverigefinska invånare.

Specifika bedömningskriterier

 • Stödet kan beviljas för evenemang och projekt som stärker det sverigefinska kulturutbudet i kommunen. Detta innefattar evenemang eller verk som helt eller delvis framförs på finska, eller evenemang och projekt som tematiskt berör sverigefinska företeelser.