Gå till innehållet

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffar du och ditt barn läraren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)

Från årskurs ett till och med årskurs fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper ditt barn har och vad som behöver utvecklas för att barnet ska klara kunskapskraven.

Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Så här ser ansvarfördelningen ut

Rektor ansvarar för att alla lärare har utvecklingssamtal med sina elever och deras vårdnadshavare. Det är också rektorn som beslutar om skolan ska utreda om en elev behöver särskilt stöd.

Läraren ansvarar för att genomföra utvecklingssamtalen och skriva den individuella utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Läraren ansvarar också för att tydligt tala om hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling.

Vårdnadshavaren ansvarar för att medverka i utvecklingssamtalet och att framföra sina åsikter och synpunkter.