Gå till innehållet

Nedan hittar du information om Östhammars kommuns interna kanal, så kallad visselblåsarfunktion, för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen. Kanalen gäller för dig som arbetar för Östhammars kommun eller på annat sätt samverkar med kommunen ur arbetssynpunkt.

I slutet av år 2021 infördes en ny lag i svensk lagstiftning vid namn "lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden". Denna lag  kallas även för "visselblåsarlagen" då den skyddar personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.

Förstärka skyddet för personer som rapporterar

Lagen har sin bakgrund i EU:s visselblåsardirektiv och har som syfte att förstärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden än mer. Lagen innebär att visselblåsare inte får utsättas för motåtgärder från sin arbetsgivare eller chef samt innefattar krav på verksamheten att tillgodose att visselblåsare skyddas av sekretess vid rapportering. Utifrån dessa nämnda lagkrav tillhandahåller Östhammars kommun en intern kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen med förhoppning att fler ska känna sig trygga i att anmäla oegentligheter. 

Fånga upp allvarliga avvikelser - jäv, mutor eller korruption 

Den interna kanalen är avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag och uppförandekod såsom jäv, korruption eller mutor. Som visselblåsare har du möjlighet att rapportera ditt ärende skriftligt, muntligt eller via ett fysiskt möte. Du har möjlighet att rapportera via Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen från och med den 12 juli år 2022.

Rapporteringstjänst och förtroendegrupp

Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen består av två delar: en rapporteringstjänst och en förtroendegrupp. Rapporteringstjänsten tillhandahålls av företaget Lantero AB och är helt fristående från Östhammars kommuns verksamhet och system. När du anmäler ett ärende i rapporteringstjänsten har du möjlighet att välja att få notiser om ärendet via e-post. All information kopplad till ditt ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero. Däremot lagras det sekretessbelagda ärendet hos Östhammars kommun i minst två års tid innan det gallras i enlighet med kommunens gallringsplan.

Förtroendegrupp - fyra personer inom kommunen

Den andra delen av Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen är en förtroendegrupp. Gruppen består av fyra stycken gruppmedlemmar verksamma inom Östhammars kommun. Förtroendegruppen är självständig och oberoende och har mandat att påbörja utredningar, besluta om åtgärder samt avsluta utredningar utan Östhammars kommuns påverkan eller godkännande.

Vid utredning har förtroendegruppen behörighet att söka efter information i relevanta system så som personalsystem, fakturahanteringssystem och liknande källor. Gruppen har även behörighet vid utredning att kontakta personer som anses vara delaktiga i ärendets uppkomst. Gruppen kan även med frihet besluta om åtgärder utifrån uppföljning av ärendet utan ett godkännande av Östhammars kommun i frågan. Från förtroendegruppen kan en polisanmälan göras om gruppens bedömning är att ett brott behöver utredas.

Möjlighet att anlita externa part

Om det skulle inkomma ett ärende som innebär jäv för någon av gruppmedlemmarna har gruppen möjlighet att överlåta utredningen till extern part. Gruppen har även möjlighet att överlåta en utredning till extern part utan anledning av jäv. 

Rapporteringsvägar

Enligt lag har du som visselblåsare möjlighet att rapportera ditt ärende på tre olika sätt: muntligt, skriftligt eller via ett fysiskt möte. Nedan visas kontaktuppgifter och hänvisningar för de olika rapporteringssätten. Vid rapportering får du själv välja om du vill vara anonym eller om du vill vara öppen mot handläggaren gällande din identitet. Om du väljer att vara anonym har du själv ansvar för att följa upp hur ärendet fortskrider.

Muntlig rapportering 

Om du vill rapportera ditt ärende muntligt ringer du vår upphandlade partner Lantero där du  får tala med en handläggare.  Du kontaktar Lantero på telefonnummer: 020-899 433.

Skriftlig rapportering 

 • För att rapportera ditt ärende skriftligt använder du den digitala rapporteringstjänsten. Här fyller du i ett formulär med frågor avseende missförhållandet på arbetsplatsen. Klicka här för att komma till rapporteringstjänsten. 

 • Här hittar du även en e-learning guide för hur du rapporterar ditt ärende i den digitala rapporteringstjänsten. 

Rapportering via fysiskt möte

Om du hellre vill träffa en handläggare för att rapportera ditt ärende noterar du detta antingen i det digitala formuläret eller genom att prata med en handläggare från Lantero där du ber om ett möte med förtroendegruppen (telefonnummer 020-899 433).

Rapportering via extern kanal

Om du inte vill rapportera ditt ärende genom Östhammars kommuns interna kanal kan du rapportera via en extern kanal. De externa kanalerna är statliga myndigheter vilka har blivit utsedda av den svenska regeringen med ansvar att ta emot ärenden gällande missförhållanden på arbetsplatsen. 

Här hittar du samtliga  myndigheter till vilka du kan rapportera ditt ärende.

Känner du dig osäker?

Är du osäker på om ditt ärende faller under visselblåsarlagen? Då kan du kontakta Lantero och prata med en handläggare som hjälper dig med ditt ärende. Du når Lantero på telefonnummer 020-899 433. 

Återrapportering

När du har rapporterat ditt ärende via den digitala rapporteringstjänsten kommer du att få återkoppling via rapporteringstjänsten som säkerställer din anonymitet. 

Vem har möjlighet att rapportera? 

De som skyddas av lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och som har möjlighet att rapportera via Östhammars kommuns interna kanal gällande missförhållanden på arbetsplatsen är:

 • personer med Östhammars kommun som arbetsgivare,

 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete av arbetsgivaren Östhammars kommun,

 • personer som söker eller utför volontärarbete hos Östhammars kommun,

 • personer som söker eller fullgör praktik hos Östhammars kommun,

 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning för Östhammars kommun, 

 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag för Östhammars kommun,

 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller 

 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Vem har inte möjlighet att rapportera?

Det är inte alla som har möjlighet att rapportera i Östhammars kommuns interna kanal för missförhållanden på arbetsplatsen. För att rapportera ska man ha Östhammars kommun som arbetsgivare eller på annat sätt samverka med organisationen ur arbetssynpunkt. Visselblåsarlagen gäller endast för de som upplyser om missförhållanden av arbetsrelaterat sammanhang samt att ärendet behöver vara av allmänintresse. Dessa personkategorier har inte möjlighet att rapportera genom kanalen: 

 • elever,

 • anhöriga,

 • brukare,

 • patienter,

 • vårdnadshavare,

 • förtroendevalda,

 • medborgare i allmänhet,

 • med flera.

Tillhörande dokument

Här hittar du dokumentet Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden, så kallad visselblåsning. Ta del av dokumentet via nedanstående länk.

Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden - så kallad visselblåsning.pdf

Rapportera ny anmälan!


Enligt lag har du som visselblåsare möjlighet att rapportera ditt ärende på tre olika sätt: muntligt, skriftligt eller via ett fysiskt möte. 

Skriftlig rapportering 

Klicka här för att komma till vår digitala rapporteringstjänst

Muntlig rapportering

Ring vår upphandlade partner Lantero på tfn. 020-899 433

Fysiskt möte

Kontakta handläggare på Lantero via digitalt formulär eller tfn. 020-833 433 och be om ett möte med förtroendegruppen.

Rapportera via extern kanal

Om du inte vill rapportera ditt ärende genom Östhammars kommuns interna kanal kan du rapportera via en extern kanal. 

Här hittar du samtliga  myndigheter till vilka du kan rapportera ditt ärende.

Guider/Information

Guide- Östhammars kommuns interna kanal för rapportering av missförhållanden på arbetsplatsen .pdf

E-learning guide - Så här rapporterar du ditt ärende i Östhammars kommuns digitala rapporteringstjänst

Känner du dig osäker?

Är du osäker på om ditt ärende faller under visselblåsarlagen? Då kan du kontakta Lantero och prata med en handläggare som hjälper dig med ditt ärende. Du når Lantero på telefonnummer 020-899 433. 

Frågor och svar om visselblåsarfunktion

Mer information