Gå till innehållet

Barns rättigheter blir lag 2020

Den 1 januari 2020 blir Förenta nationers (FN) Barnkonvention svensk lag. Nu startar vi upp arbetet med att uppfylla barnkonventionen i alla våra verksamheter i Östhammars kommun.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, Sverige skrev under konventionen 1990.

Barnkonventionen kan delas in i följande teman:

  • Barnets rätt till stöd
  • Barnets rätt till skydd
  • Barnets rätt till familj
  • Barnets demokratiska rättigheter
  • Barnets rätt till utveckling

Större ansvar läggs på myndigheter

Genom att göra barnkonventionen till lag stärks barns rättigheter i praktiken och det enskilda barnets rättssäkerhet och bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än i dag. Det innebär inte att barn får nya rättigheter, barnkonventionen gäller redan idag, men den får högre status som svensk lag och det läggs ett större ansvar på exempelvis lokala myndigheter och beslutsfattare att tillämpa konventionen så att den får ett större genomslag vid bedömningar och ärenden som berör barn.

Så ska kommunen jobba för att ytterligare stärka barns rättigheter 

Mot den bakgrunden har Östhammars kommun genom beslut i kommunfullmäktige tillsatt en arbetsgrupp i syfte att implementera barnkonventionen i samtliga verksamheter.

Arbetsgruppen kommer att:

  • Ta fram en kommunövergripande policy för barnkonventionen
  • Kartlägga hur kommunen idag arbetar med frågor som berör barn
  • Ta fram en modell för prövning av barnets bästa, samt en modell för en barnkonsekvensanalys
  • Ta fram en handlingsplan för hur barnkonventionen ska genomföras
  • Ta fram utvärderingskriterier

Beräknas vara klart under juni 2020

Därefter kommer varje nämnd, förvaltning och verksamhet, utifrån underlaget och handlingsplanen, anpassa och vidareutveckla materialet till att fungerar för deras verksamhet. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2020.

Arbetsgruppen består av Dag Elfgren, kulturskolechef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Malin Arrendell, Barn- och ungdomssamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen, Emma Sundin, översiktsplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Andreas Järvenpää, lokalstrateg, Tekniska förvaltningen, Eva Andersson Lindholm, verksamhetsutvecklare, Socialförvaltningen.

Läs kortversionen av Barnkonventionen via länken nedan,
 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

Kontakter

Publicerad
29 november 2019
Senast uppdaterad
28 april 2021