Gå till innehållet

Karö våtmark

I Karö våtmark minskar vi mängden kväve i den 30 000 kvadratmeter stora våtmarksanläggningen.

Teknik möter natur för ett renare vatten 24 oktober 2016

Nu har Östhammars kommun fått tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga den naturliga delen av Karö våtmark.

För att minska kvävehalten i Östhammarsfjärden är den tekniska delen av Karö våtmark på plats och i bruk sedan hösten 2015. I och med den naturliga våtmarken som nu ska anläggas kommer vattnet att bli ännu renare.

Fler reningsprocesser i den naturliga våtmarken

I den naturliga våtmarken skapas långa uppehållstider för vattnet. Det innebär att flera olika reningsprocesser hinner verka, vilken i sin tur leder till att vattnet renas ytterligare från kväve och annat organiskt material, innan det rinner ut i Östhammarsfjärden.

Friluftsområden med promenadstråk

Den naturliga våtmarken kommer även att utformas till ett fint natur- och friluftsområde med bland annat promenadstråk.

Bakgrund

Syftet med våtmarken är att den ska fungerar som efterbehandling av kommunalt avloppsvatten från Krutuddens avloppsreningsverk. Målet är att minska utsläppen av gödande näringsämnen som fosfor och kväve till havsområdet, men också att förbättra reningsverkets reduktion av smittämnen och andra föroreningar.

En teknisk våtmarksanläggning 18 maj 2016

I januari 2015 gick byggstarten. I september samma år invigdes den tekniska delen av Karö våtmark.

En förbättring av vattenkvaliteten

Under många år har det diskuterats kring hur vattenkvaliteten i Östhammarfjärden ska förbättra.  För att minska mängden kväve blev lösningen en 30 000 kvadratmeter stor teknisk våtmarksanläggning som invigdes i höstas.

Anläggningen består av sex dammar. Till dammarna leds renat avloppsvatten från avloppsreningsverket i Östhammar, och till skillnad mot andra lösningar kräver den här lösningen inga kemikaliertillsatser. I stället reduceras mängden kväve vilket minskar risken att vattnet blir syrefattigt. Det resulterar i att fosfor frigörs från bottensedimentet.

En naturlig våtmarksanläggning

Planen är att också anlägga en naturlig våtmarksanläggning. En naturlig våtmark skulle innebära att det tillkom ytterligare 150 000 kvadratmeter.

Fågeltorn och promenadstråk

Ett fågeltorn har placerats intill Karö vårmark. Det finns nämligen förhoppningar om att våtmarken kommer leda till ett ökat fågelliv. I området planeras det också för promenadstråk och rastplatser när man får tillgång till den naturliga våtmarken.

Påbörjad
11 maj 2016
Senast uppdaterad
24 oktober 2016
Ansvarig organisation

Kontakta oss

Skicka e-post till tekniska förvaltningen