Gå till innehållet

Det gäller för uteserveringar

Det finns ju många funderingar kring vad som gäller för bygglov för uteserveringar i Öregrund. Vi passade på att ställa några frågor till Marie Berggren, verksamhetschef Växande kommun.

Vad är det egentligen som gäller för uteserveringar centralt i Öregrund?

Grunden till allt som gäller för uteserveringarna hittar man i detaljplanen för Öregrunds hamn, som finns publicerad på vår webbplats här

Det är lite olika beroende på om restaurangen äger sin mark själv eller om restaurangen är beroende av att använda annans mark. De restauranger som har egen yta utvecklar den i enlighet med detaljplanens bestämmelser för de hus eller sjöbodar de äger. De restauranger som behöver annan yta är, i centrala Öregrund vid hamnen, ofta hänvisad till att behöva ta torgyta i anspråk för sin servering. Där är det särskilda lagar och föreskrifter som gäller.


Vem är det som bestämmer hur man får bygga ut?
Om det man vill bygga ut är bygglovspliktigt så är det bygg- och miljönämnden som fattar beslut om det är lämpligt eller inte. Då har man ofta grannhöran innan beslut . I praktiken när det gäller Öregrunds hamn är det ofta (men inte alltid) Östhammars kommun som är granne eller fastighetsägare under torgytorna.

Om man vill ha serveringsyta på torgytan, eller anordna ett evenemang på torgyta så söker man tillstånd hos Polisen. Polisen prövar enligt ordningslagen och har kommunen som remissinstans. I kommunens remissvar så anger vi vilken yta vi tycker är lämplig och vilka villkor vi tycker tillståndet behöver förenas med. Vi bifogar ofta en karta till vårt yttrande för att det tydligt ska framgå vad vi tycker är OK och därefter fattar Polisen sitt beslut om tillstånd.


En av de restauranger som nu utökar sin serveringsyta är Bojabäs. Vad gäller där?
Bojabäs har beviljats ett tillfälligt bygglov för att utöka sin serveringsyta under sommaren 2021. Det tillfälliga bygglovet innebär att den nya uteserveringen ska vara riven och bortforslad sista oktober 2021.

Till plankartan för Öregrunds hamn finns en planbeskrivning som är vägledande för kommunens arbete med hamnen och i relation med de restaurangägare som finns i området. Där står det så här om trädäck i inre delarna av hamnen: ”I hamnbassängens sydvästra del anger planen att ett 10 meter brett trädäck får anläggas över vattnet (se W2 betecknat område i plankartan). Tanken med detta är att försöka få till ett trevligare strövområde, att besökare ska få en trevlig vy ut över hamnen. Besökare får även en alternativ gångväg och trafiksituationen kan underlättas på gatorna. Kommunen kommer äga och därmed ha rådighet över trädäcket och tillfälliga serveringar kan komma att tillåtas på en del av trädäcket för att underlätta trafiksituationen på gatorna och för att underlätta att hålla rent vid restaurangerna.”


Vad gäller för de företag som har markavtal med kommunen?
Vi planerar att säga upp de avtal som kommunen har med företagen i Öregrunds hamn, för att kunna formulera nya avtal inför sommaren 2022. Det gör vi eftersom vi sett att de nuvarande avtalen i flera fall varit bristande. För oss är det viktigt att rätta till de överenskommelser som inte är tydliga. För att ge både näringsidkare och oss själva tid att ställa om verksamheten har vi valt att göra detta med framförhållning, och alltså inte inför denna säsong.

Visst har kommunen planer på att bygga ett bryggdäck i hamnen?
Det stämmer att Östhammars kommun har planerat att under 2021/2022 utveckla vattenområdet i hamnen. Det innebär bland annat att ett bryggdäck ska byggas i den inre delen av hamnen i enlighet med antagen detaljplan 2018. Det är därför som vi enbart sagt OK till ett tillfälligt bygglov. Ärendet om startbesked för att starta projekteringen av bryggdäcket kommer tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj. Det vi vill göra är att skapa en attraktiv miljö året runt som funkar för både boende, turister, restaurangägare och båtliv.

Var kan man läsa mer om bygglov för uteserveringar?
På vår webbplats har vi samlat information om vilka åtgärder som kräver bygglov. Där rekommenderar jag att man kikar in om man vill läsa mer om detta, via denna länk.

 

Här kan du ta del av fler vanliga frågor och svar om sommaren i Öregrund

Publicerad
26 maj 2021
Senast uppdaterad
26 maj 2021
Ansvarig organisation
Växande kommun