Gå till innehållet

Ut och njut

Här presenterar vi tips på platser i kommunen.

Stigarna på Raggarön - vandra och andas havsluft 8 april 2021

Vill du vandra med närhet till kusten? På Raggarön finns ett rikt nätverk av stigar som Raggarö hembygdsförening röjt fram – perfekt för en helgutflykt! Du kan parkera vid hembygdsgården eller vid naturreservatet Havsvik, som också är värt ett besök. Längs stigarna finns många skyltar som berättar om platser och personer som levt på Raggarön. Hela stigsystemet är totalt ca 17 km och det går bra att gå kortare eller längre slingor.

Det finns många fina platser längs vattnet att sätta sig och ta paus, dricka kaffe och äta matsäck. Hembygdsföreningen är också på gång att anlägga två grillplatser i området.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, levande skärgårdslandskap. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. Raggarön är exempel på ett typiskt jordbrukslandskap i skärgården med många traditionella inslag som hamlade träd, hölador, skogsbeten och ett småbrutet landskap. Floran och faunan är ovanligt artrik. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidén guckusko.

Karta över stigarna kan du ladda ner här.

Lördagen 24 april kommer Raggarö Hembygdsföreningen ordna en guidad tur. 
Du kan redan nu anmäla dig till raggaro.hbf@gmail.com

Naturreservatet Havsvik

Alldeles intill stigarna på Raggarön ligger naturreservatet Havsvik. I reservatet kan du vandra genom öppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. En drygt 1 km lång stig går ut mot Näsudden, men allra längst ut är det privat mark så här får du vända och kan prova att gå längs ena strandkanten tillbaka om du vill byta väg.

Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidéen guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. I skogen finns sällsynta svampar och insekter som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bland annat de svåruttalade dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid naturhamnen i viken på västra sidan av reservatet.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen! Havsvik är ett naturreservat där särskilda regler gäller.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Långalmastigen

En annan fin vandringsslinga finns med start vid Långalma gamla skola eller Lösholmen. är 5-6 km lång och du går mestadels på väg eller skogsväg genom ett vackert odlingslandskap med hagar och gärdesgårdar. Vissa delar går på skogsstig. Du kan även gå den kortare stigslingan runt Lösholmen, där två rastbord finns utplacerade längs med stigen. Den slingan är 2 km lång.

Det tar runt två timmar att gå hela sträckan på 6 km i normalt tempo. Vill du lära dig mer om vad du ser längs stigen kan du ladda ner foldern på Upplandsstiftelsens hemsida här. I den hittar du intressant information om platser du passerar under din vandring.

Långalmastigen är ett lokalt initiativ av närboende som fått stöd av Upplandsstiftelsen och WWF för att få till markeringar och röjningar. Man ville underlätta för både boende och besökare att hitta ut till den vackra naturen kring Långalma. Passa på du också!

Östra Tvärnö – naturreservat och Smultronställe

På Tvärnö, som du passerar på väg till Raggarön, finns ett fint naturreservat som också är utpekat som smultronställe – ett särskilt fint besöksmål. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett omväxlande landskap med en spännande historia! Redan vid parkeringen möts du av grova ekarna och snart nog passerar du de blomsterrika hagarna. Håll gärna utkik efter den vackra orkidén Adam och Eva.

Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården, där Eva och Anders Medin driver ett aktivt skärgårdsjordbruk. Det finns flera markerade stigar som gör det lätt att upptäcka hela området. Från parkeringen kan du följa stigen genom hagarna ut till Näsudden, 1,8 km enkel väg. Där hittar du en vackert belägen rastplats med eldstad, flera bänkbord och utsikt över havet. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Vill du njuta av en picknick på en filt i gröngräset finns det vackra hagmarker vid Mellangården. Tänk bara på att det ofta är kor i hagen under den gröna säsongen.

Just nu pågår ett spännande arbete med att restaurera den igenvuxna våtmarken Träsket i naturreservatet. Tidigare hette den sjön Lagnan, men dikningar har sänkt sjön med kraftig igenväxning som följd. Utloppsdiket har nu lagts igen. Det leder till att vattnet stiger i Träsket och rinner ut genom den ursprungliga åfåran som till stora delar finns kvar. Syftet är att ge möjlighet för kustfisk som gädda och abborre att åter vandra upp i området för lek samtidigt som rastande fåglar hittar hit.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Naturreservat Holmskaten

Holmskaten är ett fint exempel på äldre kalkbarrskog vid landhöjningskust. Den kombinationen av landhöjning och kalkrik morän, är unik för Norra Uppland. Att marken i Holmskaten innehåller mycket kalk sätter tydliga spår i växtligheten. När du följer stigarna genom de gamla barrskogarna – de äldsta delarna är cirka 150 år – kan du upptäcka många rariteter. Odörspindling, fyrflikig jordstjärna och många andra kalkgynnade svampar trivs här. På försommaren blommar orkidén guckusko i rikliga bestånd. Här kan du också hitta orkidéerna tvåblad och nästrot.

Skogens luckiga struktur och rester efter gamla trägärdesgårdar vittnar om att skogen tidigare varit mycket gles på grund av plockhuggning och bete.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen

Naturreservat Tuskösundet

Tuskösundets naturreservat består av fyra delområden, två på Söderön och två på Tvärnö, på ömse sidor om Tuskösundet. Området utgörs till stor del av kalkrik granskog med varierande inslag av tall, asp, björk, ek och hassel. Vissa partier är troligen tidigare hagmark, som under lång tid vuxit igen till skogsmark. I den sydvästra delen av reservatet finns ett gammalt gruvhål. Gamla trägärdesgårdar i området vittnar om tidigare skogsbete, vilket upphörde under 1970- och 1980-talet.

Naturreservatet är nybildat och därför finns inte parkering, stigar etc. utmarkerade ännu men är du ute efter att gå på egen hand är området spännande att besöka.

Naturreservatet Hovön-Alnön

Har du tillgång till båt eller kajak så är naturreservatet Hovön Alnön ett fint besöksmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet, en av dem är markerad i appen Naturkartan. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar. Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Alnön har i alla tider betats av gårdens djur. Betet har gynnat speciella växter. I skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med så kallad hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Visa varsamhet vid ditt besök, så att miljön bevaras intakt. Du får t ex inte gräva upp växter eller gå in på privata tomter.

Läs mer om Hovön-Alnön på naturkartan

Naturreservatet Slätön-Medholma

Ett annat naturreservat som du också bara når med båt eller kajak är Slätön-Medholma mellan Singö och Hargshamn. I reservatet finns gott om ställen att lägga till vid, särskilt Slätön har goda hamnmöjligheter. Den tillhör tillsammans med Medholmen, Yxeln och Askholmen de största öarna i ögruppen, men här finns också ett tiotal mindre öar och ett 40-tal småholmar och skär.

På de steniga stränderna växer havtorn. Öarna är låga, på de mindre holmarna växer mager tallskog som klamrar sig fast i det tunna jordtäcket, men på de större öarna finns en hel del skog. I området häckar uppemot sextiotalet fågelarter, bland annat flera hackspettar och skogsduva.

Marken på öarna är kalkhaltig och floran är rik. På ön Yxeln kan du se täta mattor av myskmadra och andra lundväxter. Slätön domineras av barrskog men har också en hel del lövskog, där marken täcks av örter som liljekonvalj och blodnäva. Delar av Medholma var i gamla tider uppodlade och här finns fortfarande spår kvar efter det gamla kulturlandskapet.

Läs mer om Slätön-Medholma på Länsstyrelsen

Älvsnäs friluftsbad

Passa på att förgylla ditt besök på Söderön med ett dopp! Älvsnäs friluftsbad ligger på den södra delen av Söderön vid Raggaröfjärden. Badplatsen är barnvänlig och har både gräsytor och sand. I anslutning till badplatsen finns bryggor, omklädningshytter och dass. Det finns också en grillplats.

Transport och boende

Det är under försommaren mycket vackert att cykla på vägarna ut på Söderön och vidare till Tvärnö och Raggarö. Längs vägkanterna blommar ängsblommorna i maj/juni och de slingriga vägarna är perfekta för en helgutflykt. Det går också att åka buss när det är lämpligt med kollektivtrafik, linje 852 är så kallad anropsstyrd under sommaren, och går att beställa tre timmar innan avfärd. Läs mer på UL.se. Både på Söderön och Östra Tvärnö finns möjlighet att bo i stuga resp. på bondgård. Det finns också båt- och fiskteruter samt cykelfärja – sök på Visit Roslagen så hittar du tips!

Välkommen till området Raggarön, Tvärnö och Söderön – och ut och njut!

Smultronstället Krutudden - och området runt Gammelhus 16 mars 2021

Månadens besöksmål är smultronstället Krutudden. Här är ett tätortsnära och lättillgängligt natur- och friluftsområde där Östhammarsfjärden är ständigt närvarande med dess fågelliv. Promenera på lättgångna stigar och vägar och missa inte stigen nära vattnet på östra sidan av Krutudden. Det finns flera bänkbord, bänkar och en grillplats med vindskydd på östra sidan av udden om du vill du pausa en stund.

Vi firar ju Friluftslivets år i år och mars månads tema är friluftskompis. Krutudden är det perfekta stället att ta med en kompis eller någon som kanske har svårare att ta sig ut av olika anledningar. Ta hjälp av varandra och hjälp den som behöver en extra skjuts! Passa gärna på att delta i Ortskampen som pågår till 12 april det är inte försent att gå med. Du kan också vässa dina orienterarkunskaper genom att ta några kontroller i Inför Hittaut som pågår i Östhammars tätort under 18-31 mars. Det är föreningen OK Rodhen som har tagit initiativet till att starta upp säsongen tidigt. Vanliga Hittaut med många kontroller kommer pågå i kommunens alla orter från 1 april. Kartan till Inför Hittaut hittar du på OK Rodhens hemsida.

Läs mer om Ortskampen. 
Läs mer om Inför Hittaut

Smultronstället Krutudden

Själva Smultronställe Krutudden är en rastplats som ligger längst ut på udden. Här finns fikabord som även fungerar bra för den som sitter i rullstol och information om fjärden och livet under ytan. Alldeles intill finns grillmöjligheter och badplats. På den här platsen förvarades förr krut på behörigt avstånd från själva staden. Krutet användes i traktens gruvor. Dagens Krutudden är på sommaren en lummig park med många typer av användningsområden som badplats, motionsområde och en plats för aktiviteter och kulturevenemang.

Läs mer om smultronstället på naturkartan.

Promenera

Till Smultronställe Krutudden kommer du via gångvägarna från entrén vid Stångörsgatan eller från entrén vid Husbackavägen. Genom hela området går du på relativt breda gångvägar belagda med grus och stenmjöl, lätt att komma fram med barnvagn, rullator och rullstol. Vill du komma undan lite och gå närmare vattnet kan du leta dig fram på stigen längs Östhammarsfjärden som går på östra sidan från Krutudden i söder till reningsverket i norr.

Vill du promenera en lite längre sträcka, passa på att gå Hälsans stig, som passerar området. Slingan är 4 km lång och tar dig genom fina kvarter i Östhammars tätort.

Se karta över Hälsans stig. Stigen finns också inlagd i Naturkartan för dig som vill följa den via GPS. Till naturkartan.se 

Östhammarsfjärden

Östhammarsfjärden och Granfjärden är Östhammars tätorts mest betydande vattenmiljö. Vid Krutudden kan du bada, åka båt, segla, paddla och fiska. Fiske ingår inte i allemansrätten, men det går bra att fiska fritt med handredskap året runt längs kusten. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter att ta hänsyn till känsliga områden och till boende. Östhammarsfjärden är ett viktigt område för gösens och gäddans reproduktion. För att fiska i Östhammarsfjärden eller lägga nät finns begränsningar som är viktiga att känna till. Har du frågor, vänd dig gärna till Östhammars Fiskevårdsförening.

Fjärdarna är trösklade och genom landhöjningen på väg att avsnöras från havet. Fjärdarna är grunda och vattnet därför naturligt näringsrikt, men påverkas också av tillförsel från omgivande markområden, tätorten och sedimenten på botten som lagrat näringsämnen under många år.

I fjärden finns många fiskarter – inte bara braxen, ruda, id och annan karpfisk, utan också bland annat gös, abborre, gädda och gers. Fisken trivs i det varmare vattnet än ute vid kusten och ger därmed upphov till ett rikt fågelliv. Mås, trut och strandskata finns i området men också olika änder och andra arter som kan vara intressant att spana på.

Kalla vintrar kan fjärden frysa så att det går att åka skridskor eller skidor på den. Vissa år tar sig Östhammars Skrinnare ända till Hargshamn. Andra år bär inte isen så då får man vänta till dess att båtsäsongen sätter igång igen innan det går att ta sig ut på fjärden.

Ta paus

Eftersom området ligger så tätortsnära är det perfekt att ta med sig lunchen eller fika, vardag som helg. Längst ut på Krutudden finns en grillplats med vindskydd. Det brukar finnas ved, men ta gärna med dig egen ved eller kol. Om du går på gångvägen i riktning mot Gammelhus finns till vänster efter bron också ett grillbord du kan använda. I närheten finns också grillar vid Sjötorget på andra sidan vattnet och på den lilla ön utanför Klackskärs camping finns en enkel betongring för grillning. I hela området finns bänkar att ta paus vid, och stora gräsytor som passar perfekt för picknickfilten när vädret tillåter. Välkommen att slå dig ner och ta paus!

Vid Gammelhusområdet finns en liten stig bakom Kvarngården upp på berget. Här finns en liten utkiksplats där du har fin utsikt över Östhammarsfjärden och kan ta en liten paus.

Rörelse

Hela området är möjligt att använda för rörelse i olika form, både enskilt och i mer organiserad form. Flera föreningar, som Friskis & Svettis och Roslagens träningsverk, använder området för olika typer av gruppass. I fjärden seglar Östhammars Segelsällskap med både barn och ungdomar. Behöver du lite extra pepp att röra dig i tider med restriktioner kopplat till Corona, boka tid med en kompis och gör ett eget träningspass tillsammans.

Att upptäcka i och runt Krutudden och Gammelhus

Området Krutudden har en lång historia, tidigare hette ön Alören och längst ut på udden stod kruthuset med krut till traktens gruvor. Området betades under början av 1900-talet men började senare användas som badplats. Först fick man ta sig med båt till Krutudden, men i slutet av 1920-talet byggdes den första bron. Vid badplatsen fanns både hopptorn servering. Flera hus har flyttats till området från andra delar av Östhammar, till exempel kaffestugan som tidigare låg inne i Östhammar och tolvmangården, där nämndemännen bodde under tingsdagarna och som tidigare stod i vinkel med gamla tingshuset i Östhammar. Tingshuset revs 1923/24, flyttades och blev sedan museet på hembygdsgården. Huset intill, tolvmangården, flyttades av IOGT till Krutudden och hyrdes sedan ut till sommarboende.

Vid Gammelhus står den gamla loftboden Östensboden i timmer från 1500-talet som flyttades hit 1943 från gården Östensbo i Valö. Byggnaden är den största bevarande timrade boden i Uppland. Här finns förstås också den stora Kvarngården, som förvärvades av IOGT på 1940-talet då det fanns behov av en samlings- och serveringslokal. Byggnaden har ursprung som garvarbod med svalgång. Den har också fungerat som en barkkvarn och för torkning av hudar och skinn. Missa inte att gå förbi Gammelhusområdet där föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norra Roslagen har en föreningslokal. Kanske är de på plats och arbetar med renovering av skötbåtar, om inte, så finns det också en skötbåt att titta på under ett litet tak.

Naturen i området är relativt parkartad med gallrade skogspartier, dungar, anlagda gräsmattor och inom området finns fina gamla grova tallar och några partier med björk, al, ask och rönn. Vid inventeringar har flera naturvårdsintressanta arter hittats som granbarkgnagare, skogsnattviol och tallticka. Det finns en stor variation av träd i området närmare Gammelhus med tall, gran, björk, asp, ask, oxel, rönn, hägg, hassel och enbuskar. På en gammal tall finns spår som eventuellt kan komma från den sällsynta reliktbocken. Här finns också många olika fynd av växter och djur som har spännande naturvärden som härmsångare, klöverblåvinge, Adam och Eva, backglim, backklöver, blodnäva, brudbröd, darrgräs, kungsmynta, ljus solvända, ormbär, rödklint, rött oxbär, skogsknipprot, storrams, svartbräken, tjärblomster, tvåblad och åkervädd.

I övrigt finns massor av kulturhistoria att upptäcka i Östhammar. Gå den fina ljudpromenaden som är uppsatt med QR-koder. Hör hur det lät när ryssarna brände ner staden 1719 och hur vikingaskeppen knarrande sveper förbi Nordansviksstenen. Lyssna på hantverkstadens alla ljud uppe vid Hembygdsgården och hör den rysliga historien om Hönsstryparen vid platsen för det gamla tingshuset. Upplev Källörs glansdagar med badgäster och kappseglingar ute på fjärden och hör hur Kapten Lundin ryter från kommandobryggan ute på fartyget Östhammar 1.

Läs mer om ljudpromenaden på Visit Roslagens hemsida. 

Välkommen till området – och ut och njut!

Tallparken och runstenar i Östhammars kommun 19 februari 2021

Varför inte hitta och översätt en runsten nu under sportlovet?

I Sverige finns en stor historisk skatt i form av resta stenar med inristade runor. Dessa stenar berättar om olika saker som hände för omkring 1000 år sen, ibland tidigare, ibland senare, och är en unik kontakt med våra förfäder.

Runor utgjorde bland annat vikingarnas alfabet, innan vi kring 1300-talet gradvis började gå över till de latinska bokstäverna. Runalfabetet i sig, eller runraden, kallas futhark, efter de första runorna f u t h a r k i runraden. Här kan du fördjupa dig i våra runor.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Uppsala universitet lanserat en digital sökplattform för den som vill forska och fördjupa sig i runor. Läs mer om den här på raa.se

På vissa håll i landet levde dock runor kvar mycket längre. Ett bra exempel på det är de så kallade dalrunorna, som i Dalarna användes ända fram till början av 1900-talet. 

I Östhammars kommun kan man hitta ett flertal runstenar. Med hjälp av den yngre och äldre futharken kan man avkoda dessa stenar. Översättningen kräver lite fantasi, eftersom det svenska språket har förändrats över tid.

Ta tillfället i akt, och prova översätt en runsten! Försök att inte tjuvkika på eventuell översättning intill stenen!

Exempel på runstenar i kommunen:

  • Gimostenen - står vid Gimodammen, en bit innan badet. Uppförd på 1000-talet.
  • Runsten i Harg - står i skogen vid väg 76 efter Hargs bruk, skylt finns på höger sida i riktning mot Norrtälje. Denna är uppförd på 1100-talet. 
  • Runsten i Tallparken - förmodligen kommunens yngsta runsten. Denna uppfördes så sent som år 1900 i samband med invigningen av Tallparken. Den är dock en fullvärdig runsten i det att den är ristad helt med runor (förutom årtalet), och här återfinns runor från det betydligt äldre alfabetet "äldre futharken".

Lycka till i utforskandet av det förflutna!

Gimo Ski Center och området runt Gimodammen 16 februari 2021

Månadens besöksmål är Gimo Ski Center som ligger i Gimo. Här är navet för flera olika skidspår. Målet är att alla skidåkare, oavsett ålder eller åkvana, ska hitta sina favoritslingor. Det finns också mycket annat i Gimo du kan göra som att vandra, upptäcka kulturmiljön och uppleva Gimodammen.

Åka skidor

Från Gimo Ski Center kan du åka skidor på kuperade och flacka partier eller bara ta långa utflyktsturer i den härliga natur som finns runt Gimo. Konstsnöslingan är upp till 3,5 km men när det är gott om natursnö finns många andra slingor som du också når från samma utgångspunkt.

Läs mer om slingorna på idrottonline.

I Gimo bygger hela spårsystemet på att föreningen gör ett stort jobb för att hålla spåren fina med pistmaskin och sköter all drift av området. För att kunna hålla spåren i fint skick tas en spåravgift ut, info om den hittar du här.

I vår kommun finns många andra skidspår – mer om dem hittar du bland annat på www.skidspar.se

PROVA PÅ LÄNGDSKIDOR

Onsdag 24 februari 
Prova på att åka längdskidor på nypistade spår. Ledare finns på plats och tar emot och det finns utrustning att låna! Skidspår för både klassisk och skate finns och dessutom en pulkabacke vid spåret!

Klockan 10.00-14.00 kan barn och unga från cirka 5 år låna skidor och åka gratis i spåren.
Klockan 18.00-20.00 kan även vuxna nybörjare låna skidor och prova spåren gratis.  

Föreningen finns på plats och kan ge dig lite tekniktips och berätta hur du ska komma igång. Denna dag  och dessa tider är det gratis att låna skidor och prova på att åka skidor. 

OBS! 
Föranmälan till 070-6681959 eller mail martin.larsson.gimo@gmail.com

Vandra

Är du mer intresserad av att vandra finns fina både korta och längre slingor att gå i Gimo. Runt Gimodammen med start vid Hammaren, går en slinga av Upplandsleden. Slingan är 12 km och vandringen går genom relativt öppen skog över några partier som är blöta. Leden passerar ett äldre hygge med stora stubbar och på västra sidan av dammen går man en bit på skogsbilväg. Det finns flera vindskydd och grillplatser längs slingan. Längs leden finns dammluckor vid utflödet mot Olandsån, som påminner om historiken i området då reglering av vattennivåerna var del av brukets funktion.

Vill du ta en lite kortare tur kan du följa leden norrut förbi Gimobadet norrut till första vindskyddet som ligger efter ca 4 km, ta en fika och gå tillbaka.

Under vintern kan det krävas lite pulsande för att ta sig fram längs leden, men har andra gått före så kan det vara upptrampat och lite lättare att ta sig fram.

Läs mer om Gimodammslingan på naturkartan.

Följer du Upplandsleden mot sydost kommer du in på etappen mot Kolarmora. En bit efter Gimo kan du istället följa Vikingaleden mot Harg. Följer du istället Upplandsleden norrut så följer Vikingaleden samma sträcka, mot Österbybruk. Även här finns rastplatser och vindskydd längs vägen. Läs mer om etapperna:

  • Vikingaleden Harg – Gimo på: paxwalk
  • Upplandsleden Gimo – Kolarmora på: naturkartan
  • Upplandsleden Gimo – Österbybruk på: naturkartan

Ta en paus

Runt Gimodammen finns många platser att pausa på, fika eller bara vara. Längs slingan runt dammen finns två vindskydd med eldplatser och några till grillplatser. Vid Gimobadet finns grillar, bänkbord och på sommaren finns stora gräsytor att sitta på.

Att upptäcka i och runt Gimo

Runt Gimodammen finns äldre och yngre skogar med öppnare partier. Här doftar det mellan varven gott av svattram och pors. Här och där skymtar vassrika vikar och om du har tur kan du se kärrhök eller häger flyga över trädtopparna. På hösten kan du spana in tranorna som stannar vid Gimodammen för att äta upp sig inför sin långa resa söderut. Hela 2000-3000 tranor kan flockas i dammen – vår lokala motsvarighet till Hornborgasjön och Tåkern!

För dig som vill gå en kortare slinga och få veta lite mer om samhället Gimos brukshistoria finns Vallonstigen som är ca 5 km. Här finns skyltar längs vägen som berättar om bruket och platserna du passerar. Läs mer på naturkartan

Välkommen till området – och ut och njut!

Stordammen och vattenlandskapet runt Österbybruk 26 januari 2021

Månadens besöksmål är Stordammen som ligger vid Österbybruk. Här kan du bada, paddla, åka båt och inte minst åka skridskor och skidor på isen.

Åka skidor och skridskor

Under de vintrar som vi har turen att få tillräckligt med kyla för att dammarna ska frysa, är Stordammen ett fint utflyktsmål. Tänk på att om snön kommer innan isen hunnit bli tjock kan det ta längre tid för isen att frysa. Gå aldrig ut på isen utan att veta att den är tillräckligt tjock. Simbadsföreningen i Österbybruk brukar ploga för skridskoåkning när isen är säker. TIPS! Om du blir medlem i Östhammars skrinnare får du en välkomstutbildning om säkerhet på isen och möjlighet att åka med på gemensamma utflykter.


Vill du åka skridskor eller skidor kliver du lättast på isen vid Simbadets camping. Det går också bra att starta vid Aspbobadet, som ligger i Aspbo naturreservat. Här finns också två fina grillplatser för dig som vill fika eller äta lunch på plats. Se en film från Stordammen.

Fiska

I stordammen finns bland annat gädda, abborre, sutare, mört och ruda. Har du tur kan du få se utter som simmar i vattnet eller springer på isen vintertid. I Stordammen går det bra att fiska men kom ihåg att höra av dig till fiskevårdsföreningen för fiskekort. Massor av information om fiske i Uppsala län hittar du på den fiskeguide  som Upplandsstiftelsen sammanställer varje år. 

Området runt Österbybruk

Runt Stordammen finns skogar rika på asp, hassel och tallar – en lundmiljö där vitsipporna stortrivs.

Flera andra sjöar och dammar finns i närområdet, till exempel Harvikadammen som ligger längs väg 290 mot Uppsala. Här kan du som gillar att vandra gå en slinga runt dammen som är cirka 7 km. Det finns också en kortare slinga runt Karmdammen på cirka 3 km. Här kan det vara lite blött vissa tider på året, men slingan håller på att rustas upp i projektet Gröna stråk i Österbybruk och flera stigar i området kommer att märkas upp tydligare. Vid Filmsjön finns en liten badbrygga och följer du Upplandsleden/Vikingaleden mot Österbybruk hittar du ett fågeltorn vid Filmspången. Varje år i augusti arrangeras Eldfesten vid Simbadets camping.

I de här trakterna kan man verkligen prata om vattnets landskap. Både Österbybruk och landsbygden runtomkring präglas av många dammar och sjöar. Området är flackt, så många av dammarna är grunda. Under den tiden som järn bearbetades i området användes vattnet till att driva vattenhjul som alstrade kraft till bearbetningen av järnet. Det som från början var ett landskap med sjöar och våtmarker dämdes upp för att skapa möjligheter att styra och reglera vattenkraften. Idag har dammarna och dammbrösten inte samma funktion men fortfarande regleras nivåerna mellan dammarna i detta komplexa vattenlandskap.

Inne i Österbybruk finns Österbybruks herrgård med fina parkmiljöer, mindre dammar, promenadstråk och massor av kulturhistoria att uppleva.

Välkommen till området – och ut och njut!

Påbörjad
11 januari 2021
Senast uppdaterad
8 april 2021
Ansvarig organisation

Kontakta oss