Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Vanliga frågor

Här samlar vi frågor som ofta dyker upp. Hittar du inte svaret du är ute efter så kan du kontakta Östhammar direkt på telefonnummer 0173-860 00

Matavfall och restavfall

Vad är grundavgift för något, måste jag betala den?

Svar: Alla som äger en fastighet eller bedriver verksamhet i Östhammars kommun betalar en grundavgift. Man betalar grundavgiften via sin avfallsfaktura och den kan se lite olika ut beroende på om du är privatperson, företag eller äger ett flerfamiljshus.

Grundavgiften avser därmed kostnader som uppstår av drift utav dessa samt hanteringen av hushållsavfall, farligt avfall, transportsystem och administration för avfallsfrågor.

Därför betalar man alltid grundavgift, oavsett om man har ett aktivt avfallsabonnemang eller inte, och även om ditt hus tillexempel står obebott.

Det innebär att du kan lämna bland annat grovt avfall på våra centraler och ristippar. Våra återvinningscentraler är inte skattefinansierade utan bekostas av en egen avfallstaxa.

Jag vill inte ha det bruna kärlet för matavfall, jag komposterar själv

Svar: Om du har en egen kompost hemma som du lägger ditt matavfall i behöver du påvisa vad du gör av dina matrester. Det gör du genom att anmäla det till miljöenheten på en särskild blankett.

Jag har inget matavfall så jag har ingen användning av matavfallskärl?

Svar: Det är bra om du har lite matavfall, men det blir ofta mer matavfall än vad man tror. Även om du äter upp alla rester eller ger dem till hunden eller hönsen blir det en del skal och ben, kaffesump och tepåsar kvar. Även lite matavfall kan komma till nytta!

Vad händer om jag ändå inte sorterar ut mitt matavfall?

Svar: Ett av uppdragen vår entreprenör har är att meddela kommunen om man upptäcker osorterat avfall, skulle det hända flera gånger kan man få sitt abonnemang ändrat till en dyrare taxa. Se fullständigt pris här: https://www.osthammar.se/sv/dokument/avgifter-och-taxor/renhallningstaxa/

Vad gör ni med matavfallet?

Svar: Utsorterat matavfall blir till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel och du bidrar till en bättre miljö.

Måste jag använda kommunens papperspåsar till matavfallet?

Svar: Ja, endast kommunens papperspåsar. Alternativet till papperspåsar är plastpåsar som är nedbrytbara, det har visat sig att de inte fungerar optimalt vid framställningen av biogas, vilket är den huvudsakliga anledningen till att vi istället använder papperspåsar. Du får därför inte använda biologiskt nedbrytbara, eller någon annan sorts plastpåsar till ditt matavfall.

Jag betalar för ett matavfallskärl men jag har inget?

Svar: Kontakta vår kundtjänst Östhammar Direkt så får du vidare hjälp. Telefon: 0173-860 00

Kan jag välja ett annat abonnemang på matavfallskärlet?

Svar: Nej, Matavfallet måste till skillnad från restavfallet tömmas minst varannan vecka. I vissa verksamheter och i vissa områden kan man dock få hämtning oftare.

Vad kan man egentligen slänga i det svarta kärlet för restavfall?

I det svarta kärlet slänger du restavfall. Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

Exempel på sådant: 

  • dammsugarpåsar
  • blöjor, bindor, tamponger, plåster, tops
  • toalettborstar, diskborstar, tandborstar
  • kondomer, tuggummi
  • kattsand, påsar med hundbajs, sågspån från smådjursburar
  • cigarettfimpar, snus
  • disktrasor, smutsiga textilier, trasiga skor
  • kuvert, kvitton, post-it-lappar, pennor
  • hår
Jag fyller inte min tunna, kan man ändra abonnemang?

Ja, Kontakta vår kundtjänst Östhammar Direkt per telefon eller email. Du kan välja på sommarabonnemang och året om abonnemang men du kan även välja tömningsfrekvens. Är du väldigt duktig på sortering eller har kanske ett litet hushåll kan du ha så glest som var åttonde vecka året om. Vi har även olika storlekar på sopkärlen för att kunna möta ditt behov.

Mitt kärl är trasigt, vad ska jag göra?

Kontakta vår kundtjänst Östhammar Direkt så får du vidare hjälp. Tänk på att notera vad som är trasigt, är det locket, kärlet eller hjulet? Är skadan så pass stor att kärlet kan ta in vatten vid regn eller om skadedjur kan ta sig in är det bra att meddela kundtjänsten det.

Jag vill inte ha sophämtning, jag tar med mitt avfall till min hemkommun

Alla fastigheter i kommunen måste vara anslutna till den kommunala renhållningen, i Sverige är det dessutom förbjudet att ta med sig sopor över kommungränserna. 

Jag vill inte ha sophämtning, jag har ett annat hus med sopabonnemang i kommunen?

Om du redan har ett avfallsabonnemang i Östhammars kommun kan du ansöka om dispens från avfallshämtning på din andra fastighet. Detta gör du på en särskild blankett från avfallsenheten, du kan läsa mer om det här: 

Förpackningar

Måste jag källsortera?

Svar: Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut förpackningar men också exempelvis elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna det till särskild insamling. Från 2024 gäller det även matavfall och trädgårdsavfall. Se Avfallsförordningen 4 §.

Är det lönt att källsortera?

Svar: Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du spar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen. 

Vem får slänga förpackningar på återvinningsstationerna?

Svar: Återvinningsstationerna är till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här. Ett undantag är samlokaliserade verksamheter, det vill säga de som delar avfallskärl med hushållen i flerbostadshus, som också får använda återvinningscentralerna. Övriga verksamheter hänvisas till privata återvinningsaktörer, en karta som visar var förpackningar kan lämnas kommer att läggas upp hos NPA.

Varför får jag inte slänga diskborstar eller dricksglas på återvinningsstationen?

Svar: Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag.

Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen. Den läggs i vanliga soppåsen eller i särskild plastinsamling på återvinningscentralen.

Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Måste jag diska förpackningarna?

Svar: Du behöver inte diska ur förpackningen, men de måste vara tömda på sitt innehåll.

Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lämnas hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Hur gör jag med en förpackning som består av flera material?

Svar: Det är det dominerande materialslaget som avgör hur det ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.

Hur vet jag om det ska sorteras som papper eller plast/papper eller metall?

Svar: Knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper.

Samma sak gäller för plast och metall – om den vecklar ut sig är det mest plast, annars metall.

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Svar: Det är av säkerhetsskäl – ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Slamtömning

Det ser ut som det är slam kvar i brunnen trots att jag nyligen fått tömt, varför är det så?

Svar: Även om brunnen är ”heltömd” så fylls brunnen upp på ett par dagar och får ett tunt slamskikt som flyter på ytan. En person gör i snitt av med 140l vatten per dygn.

Är brunnen ”avvattnad”kan det bero på att när vatten spolas tillbaka kan det lossna slam från väggarna på brunnen som flyter upp till ytan.

Läs mer om "Avvattning i slambrunnar"

Ingen har vistats i huset på länge så vi behöver inte ha slamtömning i år, hur gör jag?

Svar: Om fastigheten är obebodd kan man ansöka om uppehåll från slamtömning hos miljökontoret, här kan du läsa mer om det; Enskilt avlopp. Du kan även ansöka om glesare intervall.

Vilken dag kommer slambilen?

Svar: Entreprenören kör efter rutter som snabbt kan ändras på grund av till exempel väderförhållanden, extra tömningar eller akutärenden. Därför kan vi inte meddela exakt dag vi kommer till dig. Du får veta vilken vecka vi kommer vilken aviseras i ett brev till dig ett par veckor innan tömning.

Jag vill byta slamvecka, den jag har fått för mitt område passar inte mig.

Svar: Att köra efter varje fastighetsägares önskemål skulle belasta miljön och öka kostnaderna för alla fastighetsägare. Du kan avboka din ordinarie slamtömning i god tid innan den ska utföras men då behöver du beställa en ny slamtömning som ska utföras innevarande år (Mot en extra avgift, ”budningsavgift”).

Kan jag anlita någon annan för att slam tömma hos mig?

Svar: Nej, slamtömning är ett kommunalt ansvar så endast kommunens entreprenör får slam tömma på din fastighet.

Kan chauffören ringa mig innan tömning?

Svar: Nej, den schemalagda tömningen planeras så kostnadseffektivt som möjligt. Om chaufförerna skulle ringa varje fastighetsägare som önskar det skulle det ta stor arbetstid från dem.

Jag vill vara med när slambilen tömmer min anläggning?

Svar: Den schemalagda tömningen planeras så kostnadseffektivt som möjligt och entreprenörens rutter kan snabbt komma att förändras under dagens gång, därför är det inte möjligt att boka eller planera in en exakt tid som slambilen kommer.

Jag har fått en faktura för ett förgävesbesök, vad betyder det?

Svar: Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att din slamanläggning kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Om tömningen inte kunnat utföras på grund av bristande åtgärder från din sida debiteras du en avgift för detta.

Läs mer om vad du ska tänka på inför din slamtömning.