Gå till innehållet

Slamtömning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar tömmas regelbundet.

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år.
Det är Recover AB (tidigare Relita AB) som utför slamtömning i Östhammars kommun.

Här används avvattnande teknik, läs mer under relaterade länkar.

Ordinarie tömning av slam

Du som fastighetsägare betalar en avgift enligt kommunens renhållningstaxa för tömning av slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank.

Recover AB skickar ut en avisering om tömning där det anges vilken vecka som tömning kommer att ske. Tidpunkten för hämtning av slam kan ändras på grund av väderleksförhållanden och helgdagar.

Det är avfallsenheten som avgör vilken vecka slamtömningen utförs i ditt område. Önskemål om ändring av vecka är inte möjlig. I vissa fall kan vi behöva ändra tömningsvecka, om det inträffar kommer berörda att meddelas.

Vill du veta när din slamtömning kommer att ske kan du logga in på mina sidor eller kontakta Östhammar Direkt.

Tänk på att;

  • Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget är bra samt om vägen är farbar vid tillfället för slamtömning.

  • Eftersom slambilen är betydligt högre, bredare och tyngre än en personbil ställs det andra krav på vägen.

  • Samtliga slamavskiljare eller tankar ska vara tydligt markerade med skylt samt typ av anläggning samt fastighetsbeteckning.

  • Ägaren ansvarar även för framkomlighet till behållaren.

Vägen måste;

  • Vara minst 5.5 meter bred, om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och inga parkerade fordon finns,  ska den vara minst 3.5 meter bred.

  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden, som är 4.3 meter.

  • Ha en hårdgjord körbana. Bilarna väger drygt 20 ton och därför krävs hög bärighet på vägen. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva förbättra vägen.

  • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid, vallar får inte inkräkta på vägbredden.

  • Vara skottat/plogat fram till brunn, tank eller minireningsverk.

Extra tömning

Du kan beställa budning av slam och tömning av tank utöver ordinarie schema genom att kontakta Östhammar Direkt.
En extra avgift tas ut vid budning!
 
Gäller det akut tömning (jourtömning) av slam ska du kontakta RECOVER AB telefon 0771-103 500
Jourtömning sker inom sex timmar och en extra avgift tas ut vid jourtömning, se aktuell kostnad i länken till höger.

Förgävesbesök

Gäller från 2020-01-01

Samtliga slamavskiljare, minireningsverk och tankar ska vara markerade med en tydlig skylt som anger fastighetsägarens namn samt fastighetsbeteckning. 


Om tömning inte kan göras på grund av till exempel mycket snö(inte skottat), dold brunn, ej farbar väg eller något annat som gör att slamtömning inte kan utföras, kommer taxa
motsvarande "Förgävesbesök" att debiteras fastighetsägaren.

Kontakter