Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Mina sidor

Östhammars kommun ansvarar för insamling av brännbart avfall inklusive grovavfall och matavfall för att säkerställa att det tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Insamlingen regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen och föreskrifter om avfallshantering för Östhammars kommun. Det är bara kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar eller ger särskilt medgivande som får transportera det kommunala avfallet.

I Östhammars kommun utförs insamlingen av entreprenören Remondis AB.

Se dina hämtdagar

 • För att ta del av din hämtdag behöver du tillgång till Bank-ID.

 • Saknar du Bank-ID kan du kontakta Östharmmardirekt via e-post eller telefon så hjälper de dig med information och hämtschema. 

 • Som alltid ska du ställa fram ditt kärl på hämtdagen och låta det stå kvar tills det blivit tömt.

Har du frågor?

Vill du ändra ditt abonnemang eller har andra frågor om sophämtning är du alltid välkommen att kontakta Östhammar Direkt, telefon 0173-860 00.

Vill du veta när din tunna töms?

 • Klicka på knappen nedanför "Mina sidor". Du behöver ha tillgång till Bank-ID.

 • Alternativt kan du ringa vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 så hjälper de dig.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan möjliggör beställning av extra sophämtning - max 4 gånger per år. 

 • En avgift tas ut per hämtningstillfälle och extra hämtning kan enbart beställas för gällande abonnemang. Det innebär att du som t.ex. har sommarabonnemang enbart kan beställa extra hämtning 2 gånger under perioden vecka 18 till vecka 40. 

 • Nyttjar du sommarhuset övriga veckor på året ska ordinarie abonnemang tecknas.

 • Ett sommarabonnemang innehåller dispens från hämtning under höst, vinter och vår.

Grundavgift

Alla som äger en fastighet eller bedriver verksamhet i Östhammars kommun betalar en grundavgift.

 • Grundavgiften betalas via avfallsfaktura. Summan är olika beroende på om du är privatperson, företag eller bor i flerfamiljshus.

 • I grundavgiften ingår bland annat kostnader för drift av kommunens återvinningscentraler, hantering och behandling av farligt avfall, transporter och information samt administration av avfallsfrågor och abonnemang.

 • Grundavgift ska betalas oavsett om avfallsabonnemanget är aktivt eller inte, både vid sommar och året om abonnemang och även om ditt hus tillexempel står obebott.

 • Grundavgiften möjliggör att du kan nyttja kommunens återvinningscentraler vid behov.

 • Våra återvinningscentraler är inte skattefinansierade utan bekostas av grundavgiften.

Vintertömning

 • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen och rensa locket från snö

 • Ta bort snövallar mot gatan

 • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats och eventuell vändplats

I samband med helgdagar blir det ibland färre arbetsdagar vilket kan innebära att det tillfälligt blir en annan tömningsdag, vet du att din sophämtningsdag är en helgdag se till att ha tunnan åtkomlig dagarna före och efter så vi inte missar din tunna och se till att det är sandat och skottat fram till den. 

Kontakter