Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

1. Vad kan jag söka bostadsanpassningsbidrag för?

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för fasta funktioner i din
permanentbostad samt i anslutning till denna. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar. Hjälpmedel ska alltid ha provats och utvärderats först. Exempel på vanliga anpassningar är ramp eller plattformshiss vid bostadens entré, stödhandtag eller andra åtgärder som underlättar förflyttningar i badrum, samt installation av överhettningsskydd till spisen.

2. Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag.

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som är sökande. Vid ansökan som gäller barn är barnet sökande, medan vårdnadshavare är kontaktperson och talesperson för barnet.

 Bidraget är inte inkomstprövat.

3. Villkor för bostadsanpassningsbidrag

Bidraget regleras av Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) och Boverket är tillsynsmyndighet.

Med ansökningsblanketten ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar att sökt anpassning är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha fastighetsägarens skriftliga medgivande till att sökta anpassningsåtgärder får utföras. Om någon annan än du, helt eller delvis står på hyres- eller bostadsrättskontraktet eller har någon annan nyttjanderätt till bostaden du bor i, ska även den eller de personerna ge sitt skriftliga medgivande till bostadsanpassningen.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbsida (länk) 

Våra handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan närmare förklara regelverket kring Bostadsanpassning i Östhammars kommun.

4. Hur går ansökan till?

Om du planerar att ansöka om bostadsanpassningsbidrag rekommenderas du att ta kontakt med kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. De gör en bedömning av bostadens tillgänglighet relaterat till aktuellt funktionshinder samt ger råd om de hjälpmedel som ska provas och utvärderas innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs.

Ansökan ska göras skriftigt på blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Länk till blankett finns längst ner på hemsidan. Du kan även få en blankett med svarskuvert hemskickad, efter kontakt med Östhammar Direkt.

Med ansökan ska bifogas intyg från sakkunnig. Vem du begär intyg ifrån, är relaterat till funktionsnedsättning och sökt åtgärd. Exempel på sakkunniga som skriver intyg är arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen och på habiliteringen, synpedagog, samt arbetsterapeut eller läkare på minnesmottagningen.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan, eller har andra frågor som rör bostadsanpassning, tala med handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vad händer med min ansökan?

När ansökan inkommit till kommunen ska du få en återkoppling genom telefon eller brev inom en vecka. Efter utredning och bedömning fattas beslut i ärendet.

Du kan läsa mer om ärendegången på Boverkets webbsida (länk)

5. Underhåll och reparation

När bidrag beviljats och åtgärden är klar äger du bostadsanpassningen.

Det innebär att du har ansvar för att anpassningen underhålls och repareras vid behov. Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll kan vara bidragsberättigade. Vi rekommenderar att du kontaktar handläggare av bostadsanpassningsbidrag för att veta vad som gäller för just din bostadsanpassning.

6. När behovet upphört

Grundregeln är att du själv ansvarar för nedmontering och återställande när behov av anpassning upphört. Vi är måna om att fullt fungerande anpassningar återanvänds men kommunens förvaringsmöjligheter är begränsade. Våra handläggare av bostadsanpassnings-bidrag kan svara på frågor som rör din specifika anpassning.

Kontakta oss