Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

1. Attefallsregler

Anmälan flödesschemma

Flödesschema "Attefall".pdf

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Undantagen kallas ofta för attefallsregler och får strida mot bestämmelser i detaljplan. Det innebär till exempel att en komplementbyggnad i vissa fall får byggas på prickad mark (mark som i normalfallet inte får bebyggas), eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt.

Men du måste göra en anmälan till oss och invänta startbesked innan du får börja bygga. Om du gör en attefallsåtgärd utan att anmäla det till oss eller utan att du har fått ett skriftligt startbesked är den en olovlig byggnation, ett så kallat svartbygge. Då tar vi ut en byggsanktionsavgift och du kan bli tvungen att riva, flytta eller återställa det du har gjort.

Attefallsreglerna innebär att du inte behöver söka bygglov men behöver göra en anmälan för att:

  • bygga maximalt 30 kvadratmeter komplementbyggnader
  • göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på huvudbyggnad
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  • uppföra högst två takkupor på en- och tvåbostadshus. 

Kontakta oss