Gå till innehållet

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

1. Attefallsregler

Anmälan flödesschemma

Flödesschema "Attefall".pdf

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Undantagen kallas ofta för attefallsregler och får strida mot bestämmelser i detaljplan. Det innebär till exempel att en komplementbyggnad i vissa fall får byggas på prickad mark (mark som i normalfallet inte får bebyggas), eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt.

Men du måste göra en anmälan till oss och invänta startbesked innan du får börja bygga. Om du gör en attefallsåtgärd utan att anmäla det till oss eller utan att du har fått ett skriftligt startbesked är den en olovlig byggnation, ett så kallat svartbygge. Då tar vi ut en byggsanktionsavgift och du kan bli tvungen att riva, flytta eller återställa det du har gjort.

Attefallsreglerna innebär att du inte behöver söka bygglov men behöver göra en anmälan för att:

 • bygga maximalt 30 kvadratmeter komplementbyggnader
 • göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på huvudbyggnad
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • uppföra högst två takkupor på en- och tvåbostadshus. 

2. Komplementbyggnader (attefallshus) högst 30 kvm

I omedelbar närhet till ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallshus.

Det kan till exempel vara komplementbostadshus, garage, förråd, bastu, växthus eller gäststuga. Den totala byggnadsarean (ytan som byggnaden upptar på marken) får inte överstiga 30 kvm och den högsta tillåtna höjden är 4,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. 

3. Tillbyggnader högst 15 kvm

På en- och tvåbostadshus får du göra tillbyggnader om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock. Avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. 

4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Åtgärden är anmälningspliktig.

Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet måste uppfyllas. Om du vill göra andra ändringar i samband med den ändrade användningen (exempelvis sätta in en ny dörr eller fönster) behöver du söka bygglov. 

5. Takkupor

Du får under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov. Men det krävs oftast en anmälan.

På en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor får du bygga högst två takkupor. På bostadshus som redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Bygglov krävs om ingrepp i takets bärande konstruktion görs.

Du är ansvarig för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden kräver anmälan eller bygglov. 

6. Bra att veta

Grannintyg

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, genom att alla berörda grannar (alla fastighetsägare) undertecknar din situationsplan och dina ritningar med namnteckning, namnförtydligande och personnummer. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Ägaren till vägen eller den allmänna platsen är ofta kommunen, och kommunen anses inte vara en berörd granne som kan godkänna placeringen.

Regler för bygglov

Att bygga en komplementbyggnad eller göra en liten tillbyggnad av bostadshuset utanför detaljplanelagt område kräver i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Inom sammanhållen bebyggelse behöver du söka bygglov eller göra en anmälan om det krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Utanför sammanhållen bebyggelse gäller särskilda bestämmelser.

Regler för bygglov

Attefallsreglerna gäller inte överallt

Attefallsreglerna gäller inte överallt även om din åtgärd uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Särskilda bestämmelser gäller till exempel om din fastighet är placerad inom ett kulturmiljöområde som finns utpekat i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och Järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. Det kan också krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ inverkan på landskapsbilden eller om det finns fornlämningar i området. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun

Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet

Krav på tillgänglighet

Byggnader som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla Plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. 

Boverket om tekniska egenskapskrav

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att komplementbyggnaden eller tillbyggnaden inte får uppföras där. Det kan krävas att du ansöker om strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Ansök om strandskyddsdispens

Installation av kök/toalett och/eller dusch

Tänk på att du behöver anmäla till Gästrike Vatten om du ska koppla på vatten eller avlopp inom deras verksamhetsområde. Om det är utanför (enskilt vatten- och avlopp) då behöver du anmäla detta till miljökontoret på kommunen. Observera att det inte alltid är möjligt att koppla på befintlig anläggning då kapaciteten eller lagkraven kanske inte nås enligt Miljöbalken. Kontakta därför miljöenheten innan, så ni vet vilka möjligheter eller hinder kan finnas.

Kontrollansvarig vid installation av toalett och dusch

Om du till exempel ska installera en toalett eller dusch i din nya byggnad behöver du ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper dig även att ta fram ett förslag till kontrollplan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. I vissa fall behöver du skicka in en ansökan om att anlägga avloppsanläggning. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt.

För anslutning av exempelvis komplementbyggnad till det kommunala vatten- ochavloppsnätet (VA) betalas även en anslutningsavgift. Kontakta tekniska förvaltningen med anledning av bestämmelser i VA-taxan. 

Boverket om kontrollansvarig

Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp

Utstakning och lägeskontroll

I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll. Utstakning innebär att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå.

Vid en lägeskontroll kontrolleras att byggnadens läge överensstämmer med startbeskedet. Utstakning och lägeskontroll kan göras av kart- och mätavdelningen på kommunens plan- och byggenhet eller av en behörig mätkonsult. Den som utför arbetet tar ut en avgift. Du behöver meddela kommunen om vem som ska göra utstakningen och lägeskontrollen. Om utstakning och/eller lägeskontroll krävs framgår det i startbeskedet.

Boverket om utstakning och lägeskontroll

Beställning av utstakning

Beställning av lägeskontroll 

7. Handlingar du ska skicka in

Ansökningshandlingar finns under flik nummer 9 blanketter.

 • Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd.
 • Teknisk beskrivning där du redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, ventilation, uppvärmning, energi och säkerhet.  
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). På situationsplanen ska norrpil finnas. Alla byggnader och vägar som finns på fastigheten ska redovisas med användningssätt och yta

  Kartkostnader och kartbeställning finns här
 • Planritning i skala 1:100. En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan).  
 • Fasadritning i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa taket, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) i byggnaden från sidan och visar till exempel rumshöjder, golv, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning och skorsten.
 • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.
 • Eventuell anmälan om kontrollansvarig (om aktuell åtgärd kräver det).
 • Eventuell ansökan om avlopp.
 • Om du har tänkt göra några åtgärder närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, ska alla berörda fastighetsägare underteckna din situationsplan och dina ritningar med namnteckning, namnförtydligande och personnummer.
 • Eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att ritningarna ska vara noggrant ritade i rätt skala (skalstock ska finnas) med svarta linjer på vitt papper. Formatet ska antingen vara A4 eller A3-format.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Ansökan är i så fall ofullständig och vi begär in en komplettering. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Exempel på ritningar

8. Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder (attefallsåtgärder)

Flödesschema "Attefall".pdf

1. Anmälan
Du skickar in din anmälan och de handlingar som krävs.

2. Kontroll
Vi kontrollerar att din ansökan är fullständig. Om det saknas handlingar begär vi in en komplettering.

3. Granskning
När din anmälan är fullständig börjar vi handlägga ditt ärende.

4. Synpunkter
I en del fall måste vi ge berörda, till exempel Upplandsmuseet eller Länsstyrelsen, möjlighet att lämna synpunkter.

5. Beslut
Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet grundar sig bland annat på plan- och bygglagen och plan- och förordningen. Nämnden ska alltid ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

6. Startbesked
Vi utfärdar ett skriftligt startbesked och du kan börja bygga. 

7. Slutbesked
Du skickar in kontrollplan och övriga handlingar som behövs så att vi kan utfärda ett slutbesked. Först då får du ta byggnaden i bruk.

Kontakta oss