Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

7. Handlingar du ska skicka in

Ansökningshandlingar finns under flik nummer 9 blanketter.

 • Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd.
 • Teknisk beskrivning där du redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, ventilation, uppvärmning, energi och säkerhet.  
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). På situationsplanen ska norrpil finnas. Alla byggnader och vägar som finns på fastigheten ska redovisas med användningssätt och yta

  Kartkostnader och kartbeställning finns här
 • Planritning i skala 1:100. En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan).  
 • Fasadritning i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa taket, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) i byggnaden från sidan och visar till exempel rumshöjder, golv, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning och skorsten.
 • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.
 • Eventuell anmälan om kontrollansvarig (om aktuell åtgärd kräver det).
 • Eventuell ansökan om avlopp.
 • Om du har tänkt göra några åtgärder närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, ska alla berörda fastighetsägare underteckna din situationsplan och dina ritningar med namnteckning, namnförtydligande och personnummer.
 • Eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att ritningarna ska vara noggrant ritade i rätt skala (skalstock ska finnas) med svarta linjer på vitt papper. Formatet ska antingen vara A4 eller A3-format.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Ansökan är i så fall ofullständig och vi begär in en komplettering. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Exempel på ritningar

Kontakta oss