Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

8. Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder (attefallsåtgärder)

Flödesschema "Attefall".pdf

1. Anmälan
Du skickar in din anmälan och de handlingar som krävs.

2. Kontroll
Vi kontrollerar att din ansökan är fullständig. Om det saknas handlingar begär vi in en komplettering.

3. Granskning
När din anmälan är fullständig börjar vi handlägga ditt ärende.

4. Synpunkter
I en del fall måste vi ge berörda, till exempel Upplandsmuseet eller Länsstyrelsen, möjlighet att lämna synpunkter.

5. Beslut
Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet grundar sig bland annat på plan- och bygglagen och plan- och förordningen. Nämnden ska alltid ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

6. Startbesked
Vi utfärdar ett skriftligt startbesked och du kan börja bygga. 

7. Slutbesked
Du skickar in kontrollplan och övriga handlingar som behövs så att vi kan utfärda ett slutbesked. Först då får du ta byggnaden i bruk.

Kontakta oss