Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

1. Bor jag i kulturmiljö?

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer finns utpekade i kommunens detaljplaner, översiktsplan eller kulturmiljöinventering.

Riksintressen och byggnadsminnen

Vissa bebyggelseområden och byggnader har så stora kulturmiljövärden att de har utpekats som riksintressen eller byggnadsminnen. Om du vill bygga i en kulturmiljö ska det du bygger passa områdets karaktär. Det betyder att du behöver ta särskild hänsyn till områdets estetiska, kulturella och historiska värden.

Kulturhistoriskt värdefull

Vissa byggnader eller bebyggelseområden är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, vilket innebär att de inte får förvanskas. Bebyggelse kan vara skyddad av kommunen i detaljplaner med exempelvis Q- och q-bestämmelser, eller vara klassad som riksintresse eller byggnadsminne. 

Kulturmiljöer och enskilda byggnader finns utpekade i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun . 

Plan- och bygglagen

Byggnader eller miljöer som inte tidigare pekats ut eller har fastställts i något beslut kan ändå vara kulturhistoriskt värdefull. Bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. anger exempelvis hur ändringar av en byggnad ska utföras och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Bestämmelsen i 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL innebär att så länge det finns en detaljplan måste en bedömning ske om åtgärden innebär en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad PBL säger om hanteringen av kulturmiljö och kulturvärden.  

Upplandsmuseets skrift från 2012 ”Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet” är tänkt att ge inspiration och vägledning till dig som ska bygga ett nytt hus på den uppländska landsbygden. 

Kontakta oss