Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

11. Bra att veta

Handlingar du skickar in ska inte ändras i efterhand

När du söker ett bygglov, så tänk igenom åtgärderna ordentligt före, då handlingarna du skickar in kommer vara gällande för beslutet. Det går inte att göra ändringar eller justeringar efterhand, eftersom bygglovsbeslutet låser åtgärderna efter handlingarna som skickats in. Om du kommer på andra ideér efterhand, kan det innebära att du behöver ett nytt bygglov för ändringarna. 

Grannintyg (inte relevant vid bygglov)

Grannar kan skriftligen godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs istället bygglov. Ägaren till vägen eller den allmänna platsen är ofta kommunen, och kommunen anses inte vara en berörd granne som kan godkänna placeringen.

Attefallsreglerna gäller inte överallt

Attefallsreglerna gäller inte överallt även om din åtgärd uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Särskilda bestämmelser gäller till exempel om din fastighet är placerad inom ett kulturmiljöområde som finns utpekat i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och Järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. Det kan också krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ inverkan på landskapsbilden eller om det finns fornlämningar i området. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun

Råd och inspiration for dig som vill bygga på landet

Krav på tillgänglighet

Byggnader som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla Plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. 

Boverket om tekniska egenskapskrav

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att komplementbyggnaden eller tillbyggnaden inte får uppföras där. Det kan krävas att du söker strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Ansök om strandskyddsdispens

Installation av kök/toalett och/eller dusch

Tänk på att du behöver anmäla till Gästrike Vatten om du ska koppla på vatten eller avlopp inom deras verksamhetsområde. Om det är utanför (enskilt vatten- och avlopp) då behöver du anmäla detta till miljökontoret på kommunen. Observera att det inte alltid är möjligt att koppla på befintlig anläggning då kapaciteten eller lagkraven kanske inte nås enligt Miljöbalken. Kontakta därför miljöenheten innan, så ni vet vilka möjligheter eller hinder kan finnas.

Kontrollansvarig vid installation av toalett och dusch

Om du till exempel ska installera en toalett eller dusch i din nya byggnad behöver du ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper dig även att ta fram ett förslag till kontrollplan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. I vissa fall behöver du skicka in en ansökan om att anlägga avloppsanläggning. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt.

För anslutning av exempelvis komplementbyggnad till det kommunala VA-nätet betalas även en anslutningsavgift. Kontakta Gästrike Vatten med anledning av bestämmelser i VA-taxan.

Boverket om kontrollansvarig

Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp

Utstakning och lägeskontroll

I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll. Utstakning innebär att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrolleras att byggnadens läge överensstämmer med startbeskedet. Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens mätavdelning eller av en behörig mätkonsult. Den som utför arbetet tar ut en avgift. Du behöver meddela kommunen om vem som ska göra utstakningen och lägeskontrollen. Om utstakning och/eller lägeskontroll krävs framgår det i startbeskedet.

Boverket om utstakning och lägeskontroll

Beställning av utstakning

Beställning av lägeskontroll 

Kontakt