Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

12. Så här ser processen för bygglov ut

Flödesschema bygglov.pdf

1. Ansökan

Du skickar in din ansökan (med tillhörande ritningar och bilagor), vi tar emot och registrerar den. Ansökningsblanketten ska vara underskriven, men det går bra att skanna in den och skicka den per e-post till byggochmiljo@osthammar.se

Det går även bra att skicka handlingarna med post till kommunen.

OBS! Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling.

2. Kontroll

Vi kontrollerar att din ansökan är fullständig. Saknas det handlingar begär vi in en komplettering från dig.

3. Start

Handläggningstiden börjar när din ansökan är fullständig. Enligt plan- och bygglagen så får handläggningen av en ansökan inte ta mer än 10 veckor. I undantagsfall kan handläggningen förlängas ytterligare 10 veckor.

4. Grannhöran och remisser

I en del fall får grannar och andra berörda som till exempel Upplandsmuseet, Länsstyrelsen eller Trafikverket möjlighet att lämna yttranden.

5. Beslut

Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet grundar sig bland annat på plan- och bygglagen. Nämnden ska alltid ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

6. Startbesked (enklare ärenden)

I enklare ärenden om bygglov utfärdar vi startbesked direkt i samband med bygglovsbeslutet, observera att du måste ändå vänta 4 veckor, tiden som grannar kan överklaga. Observera, påbörja inte bygget innan du fått startbesked.

7. Tekniskt samråd

I mer komplicerade ärenden kallar vi byggherren, kontrollansvarig och övriga berörda till tekniskt samråd. Inför det här samrådet kräver vi in mer tekniska handlingar, till exempel konstruktionsritningar, energiberäkning m.m.

8. Startbesked

Vi utfärdar ett skriftligt startbesked och du kan börja bygga (observera att du måste ändå vänta 4 veckor från bygglovsbeslutet, tiden som grannar kan överklaga).  Observera, påbörja inte bygget innan du fått startbesked.

9. Arbetsplatsbesök

Vi gör ett besök på ditt bygge, kontrollansvarig ska närvara.

10. Slutbesked

Du lämnar in kontrollplan och övriga handlingar som behövs så att vi kan utfärda ett slutbesked som betyder att du får använda det du byggt. Vid större åtgärder har vi ett slutsamråd på plats. Kontrollansvarig ska närvara vid slutsamråd. Observera, ta inte byggnaden i bruk före slutbesked.

Kontakt