Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

3. Åtgärder som kräver bygglov

Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 9 kap. 2 §) krävs det bygglov för:

 • nybyggnad
 • tillbyggnad (till exempel inglasad altan)
 • ändrad användning på en byggnad (helt eller delvis)
 • inreda någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank
 • uppföra eller väsentligt ändra andra anläggningar än byggnader

Andra åtgärder som kan kräva bygglov

(inom detaljplan):

 • ändra kulör på tak eller fasad
 • ändra material på tak eller fasad
 • påverka eller ändra utseendet på byggnad
 • sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar
 • schakta, spränga eller fylla mark (marklov kan krävas, hör med kommunen vad som gäller där du bor)
 • ekonomibyggnader

Bygglov för anläggningar

Enligt Plan- och byggförordningen (PBF 6 kap. 1 §) krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum (som inte är för väg, järnväg, tunnelbana, spårvagn eller gruvdrift)
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk som
        a) är högre än 20 meter över markytan,
        b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
        c) monteras fast på en byggnad, eller
        d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

Olovligt byggande ("Svartbygge")

Bygger du utan att ha bygglov, kallas det olovligt byggande (”svartbygge”). Då blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift och riskerar att få riva eller återställa det du har byggt. Det samma gäller om du river, fyller eller gräver utan rivningslov eller marklov.

Guide för beräkning av sanktionsavgifter

Boverket om bygglov

Boverkets guide för bygglov och byggprocessen

Kontakt