Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

9. Handlingar du ska skicka in

Ansökningshandlingar finns under flik 13 blanketter.

Vid bygglovsansökan behöver du skicka in:

 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett (med fastighetsbeteckning, vad ansökan gäller, kontaktuppgifter m.m).
 • Teknisk beskrivning. I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och säkerhet. Teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På situationsplanen ska samtliga byggnader på tomten redovisas med användningssätt och yta. Nybyggnad eller tillbyggnad ska markeras särskilt. Den nya byggnadens avstånd till tomtgränsen och andra byggnader ska anges. Det ska även stå plushöjd på färdigt golv (FG) i byggnaden.

          En situationsplan kräver olika typer av kartunderlag:

1.      Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan för den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område eller område med kommunalt vatten- och avlopp. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera.

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

2.      Förenklad nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan för t.ex. tillbyggnader, garage och andra komplementbyggnader inom detaljplanerat område. Om äldre nybyggnadskarta finns kan den användas.

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

3.      Baskarta med fältkontroll krävs vid bygglovsansökan för t.ex. tillbyggnader, garage och andra komplementbyggnader utanför detaljplanerat område och vid anmälningsärenden (s.k. ”Attefall”) både inom och utanför detaljplanelagt område.

I vissa fall bedömer vi att det räcker med en enkel baskarta (utan fältkontroll).

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

4.      Fastighetskarta För enklare åtgärder utanför detaljplanelagt område får situationsplanen upprättas med enklare karta som grund, t.ex. förrättningskarta från lantmäteriet.

Kartkostnader och kartbeställning finns här

 • Planritning i skala 1:100. Ritningen visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan). Planritningen ska visa fast inredning (exempelvis toalettstol, handfat, dusch, köksinredning), användning för samtliga rum och vara måttsatt.
 • Fasadritning i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa taket, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) i byggnaden från sidan och visar till exempel rumshöjd, golvnivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, marknivå och skorsten.
 • Anmälan om kontrollansvarig (aktuellt vid nytt bostadshus, åtgärder som berör våtrum, vatten eller avlopp, större byggnader eller anläggningar, eller komplexa tillbyggnader).

  Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB) går att söka fram på certifieringsorganets webbplats: Behöriga av RISE

  Behöriga personer som certifierats av Kiwa Certification AB går att söka fram på certifieringsorganets webbplats: Behöriga av Kiwa
 • Kontrollplan. Kontrollplanen ska befästa de viktiga avstämningspunkter som finns i projektets arbetsplaner. Planen ska beskriva hur dessa moment kontrolleras, verifieras och dokumenteras. Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till nämnden. En uppfylld kontrollplan krävs för att slutbesked ska kunna meddelas för åtgärden.
  Exempel på kontrollpunkter (pdf)
  Mall kontrollplan 
 • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.
 • Eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

 • Övriga handlingar kan krävas, beroende på åtgärd, som till exempel brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, tillgänglighet.

OBS. Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling, d.v.s. inte både mejla in och skicka i original. Vi önskar att ni mejlar in ansökan, och har samtliga filer i filformatet PDF (vi godtar inte fotograferade handlingar blanketter eller ritningar).

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att ritningarna ska vara noggrant ritade i rätt skala (skalstock ska finnas) med svarta linjer på vitt papper. Formatet ska antingen vara A4 eller A3-format.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Ansökan är i så fall ofullständig och vi begär in en komplettering. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Kontakt