Gå till innehållet

Bygglovs ABC -Behöver du bygglov? - FAQ

En bedömning om bygglov krävs eller inte måste göras i varje enskilt fall, men här kommer en överblick på vanligt förekommande frågor

Kontakta Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte. 

Hittar du inte svar på dina funderingar så kan du ställa en fråga via formuläret längst ner på sidan.

A

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver normalt inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som tillbyggnad eller nybyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Exempelvis när altanen byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Höjden och storleken på din altan är avgörande om bygglov krävs. Höjden mäts från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida.

Exempel på altan som inte kräver bygglov:

På en- och tvåbostadshus får altanen maximalt vara 1,8 m hög, om du vill ha ett staket räknas inte staketet in i höjden. Vill du däremot ha ett plank får planket inte överstiga 1,8 m från marken. Altan, staket och plank får inte hamna längre ut från huset än 3,6 m. Om planket, staketet eller altanen byggs närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från samtliga ägare av grannfastigheten, ett skriftligt medgivande är att rekommendera. Kommunen kan inte ge ett sådant medgivande.

OBSERVERA: Om din byggnad har ett särskilt värdefullt värde i historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan alla åtgärder gällande altan, staket och plank vara bygglovspliktiga. För att få svar om din byggnad har ett sådant värde kan du kontakta kommunen.

Skärmtak, inglasade uteplatser, murar och plank kräver oftast bygglov.

 Läs gärna mer på Boverkets hemsida, där det finns flera exempel och med skisser (länk finns under rubriken "Relaterade länkar").

Attefallsregler

Vill du bygga så kallad attefallshus, attefallsbostadshus, attefallstillbyggnad eller någon annan attefallsåtgärd? Du kan läsa mer här

Avfallshantering

Större anläggningar av avfallshantering för flera fastigheter (till exempel återvinningsstationer, återvinningscentraler) är alltid bygglovspliktiga. Avfallshantering med sopskåp och liknande kan kräva bygglov. Bor du i enbostadshus kräver din avfallshantering sällan bygglov.

B

Balkong

Om byggnadens utseende förändras med en balkong, krävs bygglov. Beroende på utformningen så klassas detta som tillbyggnad eller fasadändring.

Banderoll

Se Flagga och Skylt.

Bergvärme

Kräver inte bygglov, men kräver däremot andra tillstånd. Hör av dig till miljöenheten på kommunen. Du kan även läsa mer här.

Braskamin

Se Eldstad.

Brygga

Oavsett storlek, om det är inom strandskyddat område behöver du ansöka om strandskyddsdispens från miljöenheten på kommunen. Bygglov krävs inte för en mindre brygga (färre än 8 båtplatser). Om det är fler båtplatser klassas det som en småbåtshamn och är bygglovspliktig. Det kan även krävas tillstånd från länsstyrelsen för vattenverksamhet.

Burspråk

Är en tillbyggnad, som kräver bygglov, med undantag för planenliga burspråk på en- och tvåbostadshus. I vissa fall kan burspråk vara helt lovbefriade utanför detaljplan, beroende på utformning.

Byggbodar

Om bodarna ska ställas upp under byggtiden på den fastighet som nyligen fått bygglov för ett omfattande byggprojekt, krävs inte bygglov för bodarna. Om bodarna ska ställas upp på en annan fastighet, då krävs bygglov. Byggbodarna ska avlägsnas senast när bygget är klart.

Byggnadsställning

Om bygglov finns för åtgärderna som kräver byggnadsställning, ingår detta i bygglovet.

Bärande kontruktion / Bärande vägg

Ändring av den bärande konstruktionen , som till exempel ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt.

Båt

Båtupplag med fler än en båt bedöms som en anläggning som kräver bygglov. Undantag för säsongsförvaring för en- och tvåbostadshus, då får du ha upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om dessa ligger i omedelbar närhet till bostadshuset och minst 4,5 m från grannens tomt (om inte grannen godkänt närmare placering).

C

Carport

Kräver antingen bygglov eller anmälan inom detaljplanerat område. Bygglov krävs om du bygger en vägg på en befintlig carport, då detta är en fasadändring. Utanför detaljplan krävs oftast bygglov eller anmälan för en carport, men det finns i vissa fall undantag då varken eller krävs, så hör med kommunen vad som gäller just där du bor.

Container

Kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

D

Dela en lägenhet till flera lägenheter

Se inreda ytterligare lägenhet.

Dränering

Kräver inte bygglov. Ändrar du däremot marknivåerna inom detaljplan, kan marklov krävas.

Dörr

Beroende på vilken byggnad och var, kan det krävas bygglov för fasadändring för att byta ytterdörrar eller fönster.  Innerdörrar kan kräva anmälan, ifall det är en ny håltagning i bärande konstruktion.

E

Eldstad

Eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är anmälningspliktigt, gäller även för vedeldade bastur och badtunnor. Bygger du även en skorsten kan det kräva bygglov för fasadändring. Du kan läsa mer här

Ekonomibyggnad 

 Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplan, men inte utanför detaljplan. Observera att det krävs att byggnaden behövs och används för näringen, hur fastighen är taxerad har ingen betydelse. Trots att bygglov inte krävs, kan en ekonomibyggnad kräva andra tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Till exempel anmälan för stor djurhållning, vidta åtgärder nära allmän väg, strandskyddsdispens och så vidare.

F

Flagga

Flaggor med företagsnamn, företagsloggor, produktnamn eller andra reklamflaggor räknas som en skylt och är bygglovspliktig inom detaljplan. Det har ingen betydelse om flaggan fästs på fasad, tak, flaggstång eller fristående, det är fortfarande en skylt som kräver bygglov. Dock finns undantag: om den är max 1 kvm,  inomhus, tillfälligt (högst 4 veckor), valreklam i samband med val, vägmärke, sjövägmärke, nationsflagga eller flagga med kommunvapen eller liknande.

Flaggstång

Kräver inte bygglov.

Friggebod

Kräver inte bygglov eller anmälan. Observera att reglerna för att klassas som friggebod måste följas. Läs mer här.

Fönster

Beroende på vilken byggnad och var, kan det krävas bygglov för fasadändring för att byta ytterdörrar eller fönster. Utanför detaljplan krävs det inget bygglov för byte av fönster.

G

Garage

Kräver antingen bygglov eller anmälan inom detaljplanerat område. Bygglov kan krävas om du gör ändringar på ett befintligt garage. Utanför detaljplan krävs oftast bygglov eller anmälan för ett garage, men det finns i vissa fall undantag då varken eller krävs, så hör med kommunen vad som gäller just där du bor.

Gräva

Kräver inte bygglov. Ändrar du marknivån inom detaljplan kan marklov krävas.

H

Hiss

Installation eller ändring av en hiss eller lyftanordning är anmälningspliktigt.

Husvagn / Husbil

För en- och tvåbostadshus får du ha säsongsförvaring för upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om dessa ligger i omedelbar närhet till bostadshuset och minst 4,5 m från grannens tomt (om inte grannen godkänt närmare placering). 

Häck

Kräver inte bygglov eller anmälan. Dock finns det regler hur du ska hålla din häck och dina träd klippta vid utfarter och korsningar, läs mer här.

I

Inglasning av balkong

Kräver bygglov.

Inreda ytterligare lägenhet

Ska du dela befintlig lägenhet till fler lägenheter krävs bygglov. Vill du inreda ytterligare en lägenhet i ett tvåbostadhus eller flerbostadshus, krävs bygglov. För att inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus kräver inte bygglov, men är anmälningspliktigt och du behöver ett startbesked innan du får börja.

J

Jalusier

Kräver sällan bygglov. Kan vara aktuellt vid höga kulturvärden.

K

Kakelugn

Se eldstad.

Komplementbyggnad / Komplementbostadshus, max 30 kvm

Se Attefallsregler.

L

Lekstuga

Beroende på utformning kan en lekstuga kräva bygglov. Om det är inom friggebodsreglerna krävs varken bygglov eller anmälan.

Luftvärmepump

Se Värmepump.

Lägenhet

Se Inreda ytterligare lägenhet.

M

Mark

Se Gräva.

Markis

Kräver sällan bygglov. Finns reklam på markisen kan det klassas som skylt. Markisen får inte vara permanent utfälld. Andra regler kan gälla för byggnader med höga kulturvärden.

Mast

Kräver bygglov.

Mur

Kräver bygglov.

Måla

Att ändra kulör på byggnader inom detaljplan är bygglovspliktigt. I vissa fall finns undantag för en- och tvåbostadshus, beroende på var byggnaden finns och vad det är för byggnad, hör med kommunen vad som gäller.

P

Parabol

Kräver inte bygglov, dock kan fastighetsägare på flerbostadshus ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser

Kräver bygglov. Undantag för enstaka parkeringsplats för en- och tvåbostadshus.

Pergola

Kräver inte bygglov, om den fortfarande är genomsiktlig mer än 50%.

Plank

Bygglov krävs om planket är högre än 1,1 m. Undantag för en-och tvåbostadshus, om planket är byggt inom 3,6 m  från huset, max 1,8 m högt, och  minst 4,5 m från tomtgräns (om inte grannen godkänt närmare placering).

Planlösning

Att göra betydande ändringar i en planlösning är anmälningspliktigt.

Pool

Kräver inte bygglov eller anmälan. Dock kan åtgärderna runt omkring kräva marklov (vid markändringar inom detaljplan) eller bygglov (vid större altadäck, vissa pooltak och plank). Observera att du inte ska fylla poolen med dricksvatten.

R

Rivning av byggnad

Riva byggnader inom detaljplan kräver rivningslov (undantag för friggebodar). Att riva huvudbyggnaden utanför detaljplan är anmälningspliktigt. Att riva komplementbyggnader utanför detaljplan kräver varken rivningslov eller anmälan. Men hör gärna Upplandsmuseet om det handlar om äldre byggnader, då dessa kan ha höga kulturvärden.

Rökkanal

Insallation eller väsentlig ändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S

Schakta

Se Gräva.

Skylt

Skylt inom detaljplan kräver bygglov. Dock finns undantag: om den är max 1 kvm,  inomhus, tillfälligt (högst 4 veckor), valreklam i samband med val, vägmärke, sjövägmärke, nationsflagga eller flagga med kommunvapen eller liknande. Observera att skyltar utanför detaljplan kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen och/eller Trafikverket.

Solceller/Solenergianläggning/Solvärme/Solfångare/Solpaneler

Beroende på utformning, plats och byggnad kan dessa kräva bygglov. I vissa fall krävs det bygglov inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan och områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solenergianläggningar. Men observera att byggnader med höga kulturvärden får inte förvanskas oavsett plats. Hör med Östhammar Direkt för att få svar på vad som gäller på just din fastighet.  Läs även om solceller på Uppsala brandförsvar.

Sopskåp /Soprum

Se Avfallshantering.

Staket

Kräver bygglov om det är högre än 1,1 m.

Stambyte

Är anmälningspliktigt.

Stängsel

Beroende på utformning, kan det kräva bygglov.

T

Tak

Att höja eller sänka taket krävs bygglov.

Takkupa

Kräver antingen bygglov, eller än anmälningspliktigt.

Terrass

Se Altan.

Tillbyggnad

Att bygga till din byggnad, är antingen bygglovs- eller anmälningspliktigt. Utanför detaljplan finns vissa undantag, hör med kommunen vad som gäller där du bor.

Tilläggsisolera

Att tilläggsisolera inom detaljplan kräver bygglov för fasadändring.

Trappa

Kräver sällan bygglov. Om du ska sätta in en ny trappa inomhus, är det anmälningspliktigt, då den ändrar planlösningen och/eller påverkar den bärande konstruktionen.

Träd

Se häck samt trädfällning.

Trädfällning

Att fälla träd kan kräva marklov i vissa fall, då detaljplanen kan reglerar detta. Observera att trädfällning kräver strandskyddsdispens inom strandskyddat område.

U

Uterum / Uteplats

Kräver antingen bygglov, eller är anmälningspliktigt. Utanför detaljplan finns vissa undantag, hör med kommunen vad som gäller där du bor.

Utfart

Kräver inte bygglov, men ofta finns utfartsförbud inom detaljplan, där utfart inte får skapas. Hör med kommunen vad som gäller.

Uteservering

Beroende på utformning, kan kräva bygglov.

V

Vatten, ventilation och avlopp

Installation eller väsentlig ändring är anmälningspliktigt. Tänk på att vattenbrunn bör vara 50 meter från föroreningskälla (t.ex. avlopp). Kortare avstånd kan godtas i vissa undantagsfall, beroende på förutsättningarna på platsen.

Vepa

Se Flagga och Skylt.

Vindsinredning

Kräver antingen bygglov, eller är anmälningspliktigt.

Värmepump

Berg-, Jord, Sjövärmepumpar är anmälningspliktiga till miljöenheten. Luftluft-, och luftvattenvärmepumpar är sällan bygglovspliktiga. Observera att andra regler gäller vid höga kulturvärden.

Växthus

Kan kräva antingen bygglov eller anmälan, beroende på storlek och utformning. Hör med kommunen vad som gäller just där du bor. Ifall du inte har använt dig av friggebodsreglerna så kan du bygga ett växthus utan varken bygglov eller anmälan, om det följer dessa regler. Du kan läsa mer om dessa regler på sidan: Friggebod

Å

Återvinningsstationer

Se Avfallshantering.

Ä

Ändrad planlösning

Se Planlösning.

Ö

Öppen spis

Se Eldstad.

Ställ en fråga

Kontakter