Gå till innehållet

Ansök om ny eller ändrad detaljplan

För att upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan behövs ett planbesked.

Om du planerar enklare åtgärder utanför någon av kommunens tätorter kan det vara tillräckligt med ett förhandsbesked. Du kan läsa mer om förhandsbesked här: Förhandsbesked

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Ett beslut om planbesked får du inom fyra månader från det att en komplett ansökan kommit in. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas.

När du skickar in en begäran om planbesked prövar kommunen markens lämplighet för den tilltänkta användningen. Det kan finnas föroreningar, naturvärden, geotekniska förhållanden och olika riksintressen att ta hänsyn till som kräver vidare utredningar i ett detaljplanearbete. Ett av verktygen som kommunen använder i lämplighetsprövningen är länsstyrelsens webb-GIS (se länk under rubriken "Relaterade länkar"). 

Ett positivt beslut om planbesked fattas av Bygg- och miljönämnden och innebär att kommunen har för avsikt att påbörja ett planläggningsarbete. Men det är du som sökande som har ansvaret att kontakta kommunen för att planarbetet ska startas.

Vad kostar ett planbesked?

Arbetet med planbeskedet genomförs av samhällsbyggnadskontoret och medför en kostnad för sökanden. Avgiften för ett planbesked är mellan 10 000 – 15 000 kr och bestäms enligt gällande taxa.

Hur du ansöker om planbesked

Ansökningsblankett hittar du längst ned på sidan "Begäran om planbesked".

Vid ansökan om planbesked ska du skicka in följande handlingar:

  • Ifylld och underskriven ansökningsblankett (med fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter med mera).
  • Beskrivning av det du planerar att göra (det ska framgå hur marken är tänkt att användas och vad som är tänkt att byggas. Vilken karaktär ska området ha? Vägar/gator i området, etcetera.)
  • Situationsplan över det berörda området.

OBS. Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling, det vill säga inte både mejla in och skicka i original. Vi önskar att ni mejlar in ansökan, och har samtliga filer i filformatet PDF (vi godtar inte fotograferade handlingar blanketter eller ritningar).

Innan du ansöker om planbesked är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret för att boka ett möte. Då får du möjlighet att presentera dina idéer och berätta mer om de önskade åtgärderna.

Vad händer efter ett beviljat planbesked?

Om planbeskedet beviljas kan en detaljplaneprocess påbörjas. Då skrivs ett avtal som reglerar roller, kostnader och ansvar för att ta fram detaljplanen. När avtalet är undertecknat påbörjas arbetet med att ta fram planhandlingar.

I samband med att planarbetet startas behövs en grundkarta som underlag till detaljplanen. Grundkartan kan du beställa från kommunen mot en avgift.

Tiden mellan att planarbetet påbörjas till att en detaljplan vunnit laga kraft skiftar beroende på projektets komplexitet. En generell uppskattning är att det kan ta ungefär två år innan en detaljplan antas och vinner laga kraft. Bygg- och miljönämnden kan inte garantera att ett påbörjat detaljplanearbete alltid leder fram till en laga kraftvunnen detaljplan. Under arbetets gång kan det visa sig att den tilltänkta markanvändningen inte är lämplig. Exempelvis kan det finnas naturvärden, föroreningar eller markgeologiska förutsättningar som begränsar möjligheten att planlägga marken.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Kontakter