Gå till innehållet

Ansök om ny eller ändrad detaljplan

Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, ska du i första hand kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om det gäller enstaka hus utanför någon av kommunens tätorter kan det vara tillräckligt med en ansökan om förhandsbesked för åtgärden. För att ta fram en ny detaljplan behövs ett planbesked.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. När en begäran om planbesked skickas in undersöker kommunen markens lämplighet för den tilltänkta användningen rent generellt för att se om det finns förutsättningar att utreda det vidare, bland annat om det finns indikationer på föroreningar, naturvärden, geotekniska förhållanden och olika riksintressen att ta hänsyn till. Ett av flera verktyg som kommunen använder i lämplighetsprövningen är länsstyrelsens webb-GIS som är fritt tillgänglig för allmänheten. Verktyget hittar du här. Det är Bygg- och miljönämnden som efter förslag från fastighetsägaren fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta.

Ett positivt beslut om planbesked innebär att vi har för avsikt att påbörja ett planläggningsarbete. Beslutet är inte ett slutgiltigt ställningstagande utan innebär bara att Bygg- och miljönämnden ställer sig positiv till att påbörja en detaljplaneprocess utifrån ansökan. Ett beslut om planbesked tar uppemot fyra månader från att ansökan är komplett.

Du betalar för planbesked

Arbetet kring planbesked genomförs på samhällsbyggnadsförvaltningen och medför en kostnad för sökande för planbeskedet. Avgiften bestäms enligt kommunfullmäktiges taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet och kostar ungefär 10 000-15 000 kr beroende på åtgärden.

Krav på inlämnade handlingar

Lämna in din begäran om planbesked skriftligt till bygg- och miljönämnden. Den ska innehålla följande delar:

  • En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den planerade åtgärden.
  • Omfattning och karaktär på byggnader eller anläggningar.
  • En bifogad situationsplan över det berörda området, där det tydligt ska framgå vad byggherren föreslår.

Innan du fyller i blanketten för planbesked med ett förslag till detaljplaneläggning, är du välkommen att först kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och diskutera de önskade åtgärderna.

Vad händer efter ett beviljat planbesked?

Om planbeskedet beviljas kan en detaljplaneprocess påbörjas. Då skrivs ett avtal som reglerar roller, kostnader och ansvar för att ta fram detaljplanen. Först efter att ett avtal är undertecknat påbörjas arbetet med att ta fram planhandlingar. Tiden mellan att planarbete påbörjas till att en laga kraftvunnen detaljplan skiftar beroende på projektets komplexitet. Bygg- och miljönämnden kan inte garantera att ett påbörjat detaljplanearbete alltid leder fram till en laga kraftvunnen detaljplan. Under arbetets gång med att ta fram en detaljplan kan det visa sig att den tilltänkta markanvändningen inte är lämplig. Exempelvis kan det finnas naturvärden, föroreningar eller markgeologiska förutsättningar som begränsar. En generell uppskattning är att en detaljplan kan ta ungefär två år innan den kan anta och vinna laga kraft.

 

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer frågor.

Kontakter