Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av pågående planarbeten.

Björnhålsskogen II, Alunda 10 januari 2022

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Gammelbyn 4:263 16 december 2022

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Samråd pågar från 2023-11-24 till 2023-12-15. Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Gimo 16:1 13 oktober 2023

Detaljplan för Gimo 16:1. Samråd pågick 3 Augusti - 1 September 2023. Granskning pågår från 2023-11-23 till 2023-12-15.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Harvik 4:60, Dannemora gruva 13 oktober 2023

Granskning pågår 28 November - 19 December 2023. Samrådet pågick 27 September - 20 Oktober 2023. Gäller ändringsplan för att återöppna gruvverksamhet.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 5 maj 2022

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Sandika Norra 10 oktober 2022

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Skäfthammar 10:3 m.fl. "Bytespunkt Gimo" 4 mars 2022

Syftet med planen är att skapa en ny bytespunkt för busstrafiken i Gimo.

Snesslinge 12:126 15 mars 2023

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Snesslinge 12:225 15 mars 2023

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Sunnanö Camping 4 maj 2022

Detaljplan för Öregrund 5:7 och 1:2, Sunnanö Camping. Samråd pågick 20 september till och med 20 oktober 2023.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 1 april 2022

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Östhammar 5:140, Bodakiosken 18 oktober 2023

Granskning pågår 30 November - 15 December 2023. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Östhammar 5:140 från centrum-bebyggelse till bostadsanvändning. Den befintliga byggnaden föreslås kunna omvandlas till bostadsändamål då centrumbebyggelse inte bedöms vara ekonomiskt hållbart att driva på platsen i dagsläget och planbestämmelsen hindrar bygglov för den önskade användningen.

Kontakta oss