Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av pågående planarbeten.

Björnhålsskogen II, Alunda 16 februari 2024

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Gammelbyn 4:263 16 februari 2024

Detaljplanen är uppe för antagande 25 april 2024 - 16 maj 2024. Därefter vinner planen laga kraft ifall den inte överklagas. För mer information om överklagande se överklagandehänvisning nedan. Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 16 februari 2024

Granskning av planen pågick 15 april – 3 maj 2024. Samråd pågick från 2023-11-24 till 2023-12-15. Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Gräsö 1:152, Gräsö skola 15 februari 2024

Detaljplanen är ute på samråd 20 maj - 10 juni 2024. Planarbetet syftar till att möjliggöra för nya bostäder som huvudsakligt syfte samtidigt som hemtjänst, skola och idrottshall medges.

Harvik 4:43 m.fl. 16 februari 2024

Granskning pågår 3 - 24 maj 2024. Samråd pågick mellan 10 januari - 5 februari 2024. Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Klev 3:32 och 3:45, Alunda 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheterna som för närvarande utgörs av skog och åkermark samt ett bostadshus

Marma 3:13 m.fl. Gamla Handelsträdgården 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheterna som tidigare använts som handelsträdgård. Bostäderna föreslås att uppföras i flervåningshus med verksamheter i bottenplan på några av byggnaderna.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 16 februari 2024

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Raggarön 10:1 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra för två villor på området som tidigare har varit planlagt för logi och konferens.

Sandika Norra 10 oktober 2022

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Skäfthammar 10:3 m.fl. "Bytespunkt Gimo" 4 mars 2022

Syftet med planen är att skapa en ny bytespunkt för busstrafiken i Gimo.

Snesslinge 12:126 15 mars 2023

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Snesslinge 12:225 15 mars 2023

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Sunnanö Camping 16 februari 2024

Detaljplan för Öregrund 5:7 och 1:2, Sunnanö Camping. Samråd pågick 20 september till och med 20 oktober 2023.

Ön 1:1, HySkies 15 februari 2024

Planarbetet syftar till att möjliggöra industriell verksamhet inom berört område.

Österbybruk 1:116, Simbadets camping 15 februari 2024

Med tiden har campingverksamheten vidgats geografiskt och är idag detaljplanestridig i en omfattning som efter rättelse omöjliggör ekonomiskt gångbar campingverksamhet. Denna successiva vidgning av campingen har nu även börjat skapa friktion mot närboende. Arbetet med en ny detaljplan syftar därmed till att möjliggöra en detaljplansenlig, ekonomiskt gångbar campingverksamhet i samklang med omgivningen.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 1 april 2022

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Kontakta oss