Gå till innehållet

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en bild av hur marken används och hur den fysiska miljön är tänkt att förändras och bevaras.

I detaljplanen ska allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa visas. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också mellan markägarna.

En detaljplan är juridisk bindande och bestämmer bland annat vilken typ av bygglov som ges i olika områden eller vilken hänsyn som måste tas till strandskydd, riksintressen eller kulturhistoriska värden.

Arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen, PBL.