Gå till innehållet

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur den fysiska miljön är tänkt att förändras och bevaras.

I detaljplanen redovisas allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan.

En detaljplan är juridiskt bindande och bestämmer bland annat vilken typ av bygglov som ges i olika områden och vilken hänsyn som måste tas till strandskydd, riksintressen eller kulturhistoriska värden.

Arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen, PBL.