Gå till innehållet

Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet eller bygga på en obebyggd fastighet, kan du ansöka om förhandsbesked.

När du ansöker om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning. Då prövas det om marken är lämplig för det sökta ändamålet. Ärendet tar uppemot tio veckor att handlägga. När en ansökan om förhandsbesked skickas in undersöker kommunen markens lämplighet för den tilltänkta användningen. Bland annat undersöks om det finns indikationer på föroreningar, naturvärden, geotekniska förhållanden och olika riksintressen att ta hänsyn till. Ett av flera verktyg som kommunen använder i lämplighetsprövningen är länsstyrelsens webb-GIS som är fritt tillgänglig för allmänheten. Verktyget hittar du här.

Syftet med förhandsbesked är att du som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd ska få ett tidigt svar om det är möjligt att kunna få bygglov på platsen eller inte. Då behöver du exempelvis inte ta fram bygglovsritningar i onödan. 

Förhandsbeskedsprocessen regleras i plan- och bygglagen.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om förhandsbesked. 

Hur du ansöker om förhandsbesked

För att ansöka om förhandsbesked behöver du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan om förhandsbesked. Ansökan kan skickas in genom post eller e-post men behöver vara signerad.
  • Situationsplan (karta) som visar tilltänkt tillfartsväg och byggnad/er. Markera tilltänkt placering av byggnad/er med kryss på situationsplanen och tillfartsväg med en dragen linje.

Det är oftast lämpligast att den som vill genomföra en åtgärd också är den som ansöker. Det behöver alltså inte vara fastighetsägaren som söker förhandsbesked.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked kostar mellan ca 7 000 – 12 000 kr styck. Detta beror på hur många grannar som kan tänkas beröras av åtgärden och som vi grannhör med.

Att tänka på

  • Ansökan för förhandsbesked prövar markens lämplighet och är juridiskt bindande.
  • I bedömningen om markens lämplighet finns en mängd olika frågor såsom hur möjligheterna för vatten- och avlopp ser ut på platsen, hur bebyggelsen passar in i landskapsbilden och om det finns något skydd på platsen som begränsar möjligheten till bebyggelse.
  • Minsta tillåtna tomtstorlek är 2 500 kvm. Detta beror på generella säkerhetsavstånd för att upprätta en god standard för vatten och avlopp. Dessutom beror det generellt på säkerställandet av en god landskapsbild.
  • Även om ett förhandsbesked är juridiskt bindande kan frågor såsom exakt placering och utformning av byggnader avgöras senare i bygglovsskedet.
  • Vid ansökan om fyra eller fler byggnader finns ett generellt krav i kommunen på en ansökan om att upprätta en ny detaljplan (inleds genom en begäran om planbesked). Om bebyggelsen finns i direkt anslutning till kommunens tätorter kan det också finnas ett krav på en detaljplaneprocess. Arbetet med att ta fram en detaljplan innebär en mer omfattande utredningsprocess om markens lämplighet än ett förhandsbesked.
  • Tänk på att ett beslut om förhandsbesked inte kan ges via telefon eller e-post då det är en omfattande prövning. Beslutet skickar vi till dig.

Kontakter