Gå till innehållet

Friggebod

En friggebod är en bygglovsbefriad komplementbyggnad. Det krävs varken bygglov eller anmälan för att uppföra en friggebod i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus.

För att byggnaden ska få kallas friggebod är det några kriterier som måste uppfyllas:

  • Sammanlagd byggnadsarea max 15,0 kvm (utvändiga mått)
  • Nockshöjd max 3,0 meter
  • Får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter

Friggebodar måste uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen i lag eller förarbete hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas. I ett rättsfall ansågs placering 31,2 meter från bostadshuset vara för långt för att kunna ses som ”omedelbar närhet”. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Medgivande från berörda grannar

Om du vill placera friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en friggebod, och bygglov måste sökas för åtgärden. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen.

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att en friggebod inte får uppföras där. Det krävs att du söker för strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Åtgärd som kräver kontrollansvarig

Om du ska utföra en åtgärd som kräver kontrollansvarig, till exempel om du ska installera en toalett eller dusch i friggeboden, är det inte längre en bygglovsbefriad åtgärd och därmed inte längre en friggebod. Du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt. 

Boverket om friggebodar

Kontakter

Relaterade länkar