Gå till innehållet

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en eldstad, braskamin, kakelugn, öppen spis eller kassett som går att ansluta till husets existerande rökkanaler ska du anmäla det till oss. Det samma gäller om du vill byta ut befintlig eldstad.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • situationsplan (tomtkarta) där du markerar den byggnad där du ska installera eldstad
  • fasadritning i skala 1:100 med skortenshöjd angiven
  • planritning i skala 1:100 med rumsindelning där du ritar in eldstaden där den ska placeras
  • kopia på miljöcertifiering och eventuell aktuell sida ur broschyr för eldstaden (inte hela broschyren) där kolmonoxidutsläpp samt verkningsgrad redovisas. Kolmonoxid (CO) ska vara på braskaminer, kökspannor, insatser på max 0,12 vol % eller 1500mg/m3 och på pelletseldade kamniner max 0,024 vol. %. Verkningsgrad ska vara på braskaminer, kökspannor, insatser minst 65% och på pelletseldade kamniner minst 79%.
  • medgivande från samtliga fastighetsägare om det är någon annan än du

I vissa fall räcker enklare underlag, till exempel när det finns en befintlig eldstad som ska bytas till annan eldstad, så kan det räcka med en anmälan och fotografier (avgörs i varje enskilt fall).  Om det finns flera byggnader på fastigheten behövs även en karta där det markerats vilken byggnad åtgärderna gäller. I dessa fall går det bra med en karta från valfri sökmotor, då vi behöver veta vilken byggnad som avses på fastigheten.

Ersättning av befintlig eldstad till lika effekt ingen anmälan enligt boverket:

”Utbyte av en befintlig eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal är ingen anmälningspliktig åtgärd.”

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/kaminer-och-vedspisar/

Observera att det är ytterst sällsynt det är aktuellt med byte av eldstad som är inom dessa premisser. Det kan till exempel vara aktuellt i en byggnad med högt kulturvärde.

Observera också att även om åtgärden inte är anmälningspliktig ska den nya installationen besiktigas av behörig besiktningsman (skorstensfejartekniker) innan eldstaden tas i bruk, samt att brandkrav och tekniska egenskapskrav alltid ska följas.

Om du däremot ska installera en helt ny eldstad och du behöver en ny skorsten, kan det krävas bygglov för åtgärden. Det beror på hur och var skorstenen placeras och hur hög skorstenen är. Detta gäller framförallt vid utvändig skorsten på fasad inom detaljplanerat område. Lika handlingar som för en anmälan ska du skicka in tillsammans med ansökan.

Vedeldning

Naturvårdsverket skriver att vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. På deras hemsida kan du få råd om hur du kan minska utsläppen med upp till 50 procent genom att elda på rätt sätt. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida hur du eldar med ved.

Kontakter