Gå till innehållet

Karta för bygglov

När du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du bifoga en situationsplan där det framgår var och hur stort du ska bygga. För att kunna göra en sådan behöver du ett kartunderlag. Vilket slags kartunderlag du behöver beror på var och vad du ska bygga.

  1. Nybyggnadskarta 6 563 kr, krävs vid bygglovsansökan när du ska bygga den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera.

  2. Förenklad nybyggnadskarta 4 988 kr, krävs som underlag till situationsplanen när du söker bygglov för till exempel tillbyggnader, garage och uthus inom detaljplanelagt område.

  3. Baskarta med fältkontroll 4 988 kr, krävs vid bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område och vid anmälningsärenden (s.k. ”Attefall”) både inom detaljplanelagt område och utanför detaljplanelagt område. Kartan redovisar fastighetsgränser, byggnader och markhöjder.

I vissa fall bedömer vi att det räcker med en baskarta 2 100 kr.

Beställningsblankett för kartor hittar du här.

I de fall åtgärderna inte påverkar ytan på marken (till exempel vid fasadändring, ändrad användning, eldstäder), krävs inget kartunderlag från kommunen, då är det tillräckligt med en karta från valfri karttjänst. Markera tydligt vilken byggnad på fastigheten som menas.

Kontakter