Gå till innehållet

Regler för bygglov

2. Områden och åtgärder undantagna från bygglovsplikt

Du behöver under vissa förutsättningar inte söka bygglov för vissa åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse. Bygg- och miljönämnden har beslutat att begränsa den bygglovsfria delen för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus till:

  • 50 % av husets ursprungliga storlek eller högst 40 kvm för permanenthus
  • 25 % av husets ursprungliga storlek eller högst 20 kvm för fritidshus

En utökad bygglovsplikt gäller dock öster om riksväg 76 eftersom miljön är särskilt känslig i detta område.   

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus på Boverket.

Väster om riksväg 76

Om du bor väster om riksväg 76  och utanför sammanhållen bebyggelse får du, utan att behöva söka bygglov, bygga en eller flera fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.

En bygglovsbefriad komplementbyggnad ska vara utformad så att den passar in i bebyggelsemiljön. Komplementbyggnaden får inte användas som en extra bostad.

Tillbyggnad

Om du vill göra en tillbyggnad på ditt bostadshus eller din komplementbyggnad får du utan bygglov bygga till med 50 % (dock högst 40 kvm) av husets ursprungliga storlek om du är skriven på fastigheten.

Om du är skriven på annan adress

Är du skriven på en annan adress än där du ska bygga, klassas byggnaden som fritidshus och du får utan bygglov göra en tillbyggnad på maximalt 25 % (dock högst 20 kvm) av den ursprungliga storleken.

Öster om riksväg 76

En utökad bygglovsplikt gäller nybyggnad öster om riksväg 76. Det innebär att om du exempelvis bor på Gräsö, behöver du söka bygglov för att göra en ny fristående byggnad, med undantag för friggebodar som är bygglovsbefriade och attefallsåtgärder som är anmälningspliktiga. Observera att du ändå kan behöva andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens, läs mer under punkt 3.

Tillbyggnad 

Om du vill göra en tillbyggnad på ditt befintliga bostadshus eller befintliga komplementbyggnad får du utan bygglov bygga till det med maximalt 50 % (dock högst 40 kvm) av byggnadens ursprungliga storlek under förutsättning att du är skriven på fastigheten.

Om du är skriven på annan adress

Är du skriven på en annan adress än där du ska bygga, klassas byggnaden som fritidshus (oavsett storlek på huset), och du får utan bygglov göra en tillbyggnad på maximalt 25 % (dock högst 20 kvm) av den ursprungliga storleken. 

Användningen av byggnaden får inte ändras i och med tillbyggnaden

För att åtgärden ska vara bygglovsbefriad får användningen av byggnaden inte ändras i och med tillbyggnaden. Du får exempelvis bygga till ett garage på 30 kvm med en carport på 15 kvm. Men du får inte bygga till ett garage på 30 kvm med en tillbyggnad på 15 kvm och sedan använda byggnaden som en gäststuga. Då krävs det bygglov för tillbyggnad och ändrad användning. 

Kontakta oss