Gå till innehållet

Regler för bygglov

3. Övriga tillstånd och bestämmelser

Även om bygglov inte krävs för en viss åtgärd kan du behöva söka andra tillstånd.

Särskilda bestämmelser gäller till exempel om din fastighet är placerad inom ett kulturmiljöområde som finns utpekat i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. 

Det kan också krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ inverkan på landskapsbilden, eller om det finns fornlämningar i området. Om du ska anlägga en väg kan du behöva tillstånd från trafikverket. Om du exempelvis ska genomföra en åtgärd inom ett strandskyddsområde krävs det att du söker strandskyddsdispens. Kontakta Östhammar Direkt om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar

Oavsett om åtgärden du avser att utföra kräver bygglov eller inte ska alla ändringar göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär.

Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Detta gäller både inre och yttre ändringar.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt, har ett utökat skydd och får inte förvanskas.

Krav utöver bygglov

Även om det inte krävs bygglov måste åtgärden uppfylla samtliga krav i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan- och byggförordningen), BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Boverkets konstruktionsregler).

Utformnings- och egenskapskraven på byggnader får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Avsteg från kravet på tillgänglighet och användbarhet får dock enbart göras i särskilda fall. 

Kontakta oss