Gå till innehållet

Vattenavstängning i Ed i Östhammar natten mellan måndag 4/12 och tisdag 5/12, kl 23-04. Se mer information på Gästrike Vattens hemsida

Tillsyn olovligt byggande ("svartbygge"), ovårdade tomter/byggnader, bristande tillgänglighet

Tillsyn - Vill du göra en anmälan om olovlig byggnation (”svartbygge”), ovårdad tomt/byggnad eller bristande tillgänglighet (enkelt avhjälpt hinder - HIN)? Du kan skicka e-post till byggochmiljo@osthammar.se (du kan då inte vara anonym) eller fylla i formuläret nedan där du skriver vad anmälan avser med fastighetsbeteckning eller adress. Bifoga gärna bilder. Observera att om du lämnat dina kontaktuppgifter kan du inte vara anonym.  Du kan även lämna ett brev till kommunhuset utan kontaktuppgifter.  Om du väljer att vara anonym, kommer du inte bli informerad hur det går i ärendet.

Enkelt avhjälpa hinder - HIN

Allmänna platser (till exempel gator, vägar, torg) och publika lokaler (dit allmänheten har tillträde, som butiker, bibliotek, vårdcentral, restauranger) ska vara tillgängliga för alla. Med enkelt avhjälpa hinder avses hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till för att en plats/lokal ska vara tillgänglig. Det ska vara en enklare åtgärd som kan utföras utan större ekonomisk kostnad och tid. En bedömning om ett hinder är enkelt att avhjälpa eller inte avgörs i varje enskilt fall. Vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till nyttan av åtgärden, byggnadens eller platsens förutsättningar, och den ekonomiska aspekten.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder:

  • Höga trösklar
  • Tunga dörrar
  • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
  • Ledstänger som saknas
  • Dålig belysning eller ljudmiljö
  • Felaktig placering/utformning av dörröppnare
  • Bristande utformning av orienteringsskyltar, kontrastmarkering, varningsmarkering

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt hinder att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett. 

Du kan läsa mer om enkelt avhjälpa hinder här.

Anmälan

Kontakter