Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

     
      OBS!
 Mellan den 21 juli och 6 augusti  hänvisar vi till  konsult, på grund av semestertider,   
      vid beställning av utstakning eller lägeskontroll .    

1. I korthet

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning\utsättning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens mätavdelning eller av en behörig mätkonsult. Läs om utstakning och lägeskontroll på Boverket.se

Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovbeslutet. Den anlitade mätteknikern har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

Det är byggherrens ansvar att se till att mätteknikern är behörig, det vill säga har tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer.

Läs om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighetlantmäteriet.se

2. Utstakning 4 923 kr inkl. moms

Det är viktigt att en byggnad byggs på den plats där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i bygglovets startbesked om utstakning ska ske.

Utstakning betyder att byggherren anlitar en sakkunnig person för att markera på marken var byggnaden ska stå. Utstakningen ska göras innan arbetet påbörjas. Den som gör utstakningen tar ut en avgift. 

Du beställer utstakning från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan också beställa utstakning av en behörig mätkonsult.

Vid grovutstakning används GPS-utrustning vilket ger en noggrannhet på cirka 5 cm vid goda siktförhållanden.

Finutsättning görs med totalstation. Utsättningen görs på, av kunden uppsatta profiler. Noggrannheten är ett par mm.

 

Beställningsblankett för utstakning hittar du här.

3. Lägeskontroll 4 923 kr inkl. moms

Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet. Det står i bygglovets startbesked om lägeskontroll ska ske.

Byggherren anlitar en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll. Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift. Du kan beställa lägeskontrollen från kommunens mätavdelning genom formuläret längst ned. Du kan även beställa lägeskontroll av behörig mätkonsult. 

Den som utför en lägeskontroll behöver skicka in ett intyg att lägeskontrollen är utförd och som innehåller:

 • Fastighetsbeteckning
 • Vad lägeskontrollen gäller (bostadshus, garage etc.)
 • Vad som är inmätt (fasad, grund etc.)
 • Utövare/företag som utfört lägeskontrollen
 • Datum när mätningen är utförd
 • Mätmetod (ex. GNSS-NRTK)
 • Referenssystem: All mätning ska utföras i Sweref 99 1800 i plan och RH2000 i höjd
 • Lägesnoggrannhet i plan och höjd ska anges
 • Koordinater för inmätta hushörn och gränspunkter
 • Höjd på sockel/färdigt golv
 • Fastighetsgränser
 • Måttsättningen ska utgå från motsvarande hushörn/fasader och gränser som i bygglovets situationsplan.

Intyget för lägeskontrollen ska levereras som pdf och dwg till ByggochMiljo@osthammar.se och märkas ”lägeskontroll” samt vilken fastighet det gäller.

Beställningsblankett för lägeskontroll hittar du här.

Kontakta oss