Gå till innehållet

Vad kostar ett bygglov?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa som gäller för plan- och bygglovsverksamheten. Nedan följer ett antal exempel på vad vanliga åtgärder kan kosta. 

Observera att priserna är schablonvärden. Varje ansökan beräknas utifrån sina egna förutsättningar. Korrekt prisuppgift kan vi inte ge dig förrän vi har fått kompletta handlingar som beskriver projektet. Ett exempel på detta är planavgiften som tas ut vid byggnation inom detaljplan. I berörda exempel nedan är planavgiften inräknad.

Inom detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 59 500 kr
Nybyggnad villa 130-199 kvm 65 500 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 71 400 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 12 300 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 800 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 7 700 kr

Utanför detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 20 500  kr
Nybyggnad villa 130-199 kvm 26 500 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 32 400 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 12 300 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 800 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 7 700 kr

Övriga kostnader

Attefallåtgärder

3 400 - 8 000 kr

Strandskyddsdispens (enligt miljötaxa)

11 259 kr

Förhandsbesked (styck)   ca 8 400 - 13 000 kr
Inglasning altan 4 100 kr
Skärmtak <30 kvm 3 200 kr
Marklov 2 400 kr
Transformatorstation 6 500 kr
Fasadändring mindre (fönstersättning del av fasad) 2 800 kr
Fasadändring större (kulör- eller materialbyte) 5 200 kr
Fasadändring småhus 1 500 kr
Avvisat ärende 2 400 kr
Avslag bygglov 4 700 kr
Ingripandebesked 2 400 kr
Rivningslov

5 800 kr

Eldstadsanmälan

2 300 kr

Anmälan om vattenbrunn

1 300 kr

Ideella föreningar

Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för föreningsbidrag behöver inte betala den avgift som finns för bygglov och bygganmälan. Om du representerar en sådan ideell förening kontakta Kultur- och fritidsnämnden via e-post, innan du lämnar in ansökan om bygglov eller bygganmälan.

e-post: kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Kontakter