Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av pågående planarbeten.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 5 maj 2022

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Sandika Norra 10 oktober 2022

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Snesslinge 12:225 15 mars 2023

Planområdet omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Snesslinge 12:126 15 mars 2023

Planområdet omfattar ca 5,2 ha mark beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera delar som naturmark.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 1 april 2022

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Björnhålsskogen II, Alunda 10 januari 2022

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden" 16 december 2022

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av processvatten.

Skäfthammar 10:3 m.fl. "Bytespunkt Gimo" 4 mars 2022

Syftet med planen är att skapa en ny bytespunkt för busstrafiken i Gimo.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Gimo och omfattar ca 6200 kvm. Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Sunnanö Camping 4 maj 2022

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för campingverksamhet att drivas och utvecklas utifrån dagens förutsättningar. Det innebär att förtydliga gränser och bestämmelser för att underlätta för samtliga parter att förstå vad som gäller och kunna nyttja området på bästa sätt.

Gammelbyn 4:263 16 december 2022

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.

Kontakta oss