Gå till innehållet

Gällande översiktsplan

Här hittar du den gällande översiktsplanen 2016. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2016. Det är denna översiktsplan som fortfarande gäller. Du hittar den i länken längst ner.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ligger sedan till grund för bland annat detaljplanering och bygglovsprövning.

Översiktsplan 2016 består av ett huvuddokument och en bilagehandling. Bland bilagorna återfinns en miljökonsekvensbeskrivning som förklarar översiktsplanens miljöpåverkan om planen genomförs på det sätt som föreslås. Det finns också ett avsnitt delområden som beskriver många små samhällen och ställen i kommunen. Det är i huvuddokumentet som du kan ta del av de olika planförslagen för kommunen i stort och för delområden (t.ex. serviceorterna). 

Översiktsplan 2016 17 januari 2017

Kontakter