Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

1. Vad är en översiktsplan?

För att planera användningen av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. 

Enligt lag är översiktsplanen aldrig bindande, till skillnad från exempelvis en detaljplan. Däremot ska översiktsplanen användas som stöd i kommunens vidare planeringsarbete. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, tjänstemän, företag och invånare.

Kontakta oss