Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

1. Vem ansvarar för snöröjning och sandning?

Det är sektor samhälle som ansvarar fö̈r snöröjningen i kommunens tätorter.

I Alunda, Gimo, Hargshamn, Hökhuvud, Norrskedika,Ö̈regrund och Österbybruk läggs snöröjningen ut på entreprenad.
I Östhammar sköter kommunens egen personal en del av snöröjningen men den största delen hanteras av externa entreprenörer. 

Alla fastighetsägare måste själva sköta skottning och sandning vid egen postlåda och soptunna samt in-/utfart vid sin egen fastighet.

2. När börjar vi snöröja?

Vi börjar generellt att röja bort snö vid 5 centimeters snödjup.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs med osaltad flis och sker i första hand på gång- och cykelvägar samt för busstrafiken.

 

3. Hur många arbetar och hur många maskiner kör vi med?

Vid kraftigt snöfall och halkrisk arbetar kommunen med omkring 25 maskiner och lika mycket personal.

Vid snöfall och halka

 • Kommunen prioriterar att röja snö vid förskolor, skolor, huvudgator, centrumområden, busstationer och gång- och cykelvägar. Efter det kommer vi ut till bostadsområden och sen ytterområden.

 • Vi sandar i första hand trottoarer och gång- och cykelvägar.

 • Halkbekämpning utföres vid halt väglag med osaltad flis.

 • Ingen saltning sker på kommunens gator och vägar.

Huvudgator klara 4-6 timmar efter avrop. GC-vägar och trottoarer klara 5 timmar efter avrop. Bostadsgator klara 7-10 timmar efter avrop.

4. Hämta sand här

Östhammar, kommunförrådet Kungsgatan 23
öppet må-to kl. 7-16 och kl. 7-15

Öregrund, kommunförrådet Bryggaregatan 6
öppet vardagar kl. 7-16

Gimo, Fabriksgatan (vid gamla åkeritomten)

Alunda, nedanför Bastuvägen

Österbybruk, korsningen Bertilsvägen/Ekbacksvägen, mittemot Missionskyrkan 

Hargshamn, reningsverket Stationsvägen

5. Underlätta för snöröjningen

Det finns en del saker du kan göra för att underlätta för snöröjningen:

 • Parkera inte längs gatan, gäller främst nattetid
 • Klipp buskar, häckar och trädgrenar som kan vara i vägen eller skymma sikt och gatubelysning
 • Avlägsna snö och istappar från tak
 • Lägg inte snö som du skottat på din tomt på gångbana, gata eller plogvallen, det kan innebära trafikfara

6. Sandupptagning

Sandupptagningen påbörjas oftast i slutet av april med början i centrumområdena, sen fortsätter vi med övriga gator.

För att underlätta arbetet vill vi ha hjälp av dig som fastighetsägare med att sopa fram sand cirka 50 cm från fasad, socklar och staket som gränsar mot gatan.

Sandupptagningen  i kommunen berä̈knas att ta ca 6 veckor.

I korthet

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Vi ansvarar för att sopa ihop och ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gator och parker.
 
📍 Sandupptagningen  
Tiderna för sandupptagning är preliminära och kan ändras vid otjänligt väder, maskinhaveri eller liknande oförutsedda händelser. 
 
📍 Så prioriterar vi sandupptagningen

Under april och maj, då man av erfarenhet bedömer att väderleken är stabil, det vill säga att risken för snö är minimal, sopar vi upp all sand efter vintern. Arbetet kan försenas om det blir minusgrader eller större regnskurar som förhindrar arbetet.

📍 Så går grovsopningen till
Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar längs gång- och cykelbanor. Vid all form av sopning binder vi först dammet med vatten för att minska risken för damm i luften.
 
📍 Vi sopar upp sanden i den här ordningen
 1. Gång- och cykelvägar och de centrala delarna på varje ort.
 2. Större gator, leder och bussgator, och gång- och cykelvägar som är högre prioriterade (huvudcykelnätet).
 3. Övriga gång- och cykelvägar och villagator.
 4. Kommunala parkeringsplatser.
Prioritetsordningen innebär att lågt prioriterade ytor kan ha sand kvar en längre tid än högprioriterade ytor i samma område.

7. Frågor och Svar om snöröjning och halkbekämpning

Kontakta oss