Gå till innehållet

Vatten- och avloppsplanering

drops-of-water-578897

Vad är en vatten- och avloppsplan?

En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt VA-nät. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten, dagvatten och ibland även dränvatten. VA-planen är även ett viktigt underlag för kommunens arbete med att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

En VA-plan är en samling dokument som berör vatten och avlopp i en kommun. Dokument som kan ingå i en VA-plan är exempelvis vattenförsörjningsplan, VA-utbyggnadsplan, dagvattenplan, VA-översikt och VA-policy. VA-planen har ingen rättsligt bindande verkan men kan ses som kommunens eget styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

I juni 2022 antog riksdagen ändringar i vattentjänstlagen som bland annat innebär att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de allmänna (kommunala) VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. Vattentjänstplanen är inte bindande men ska beslutas av kommunfullmäktige och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Mer information om lagändringarna och vattentjänstplanen finns via länken ”Vägar till hållbara vattentjänster”.

VA-plan för Östhammars kommun

  • Under 2020 påbörjade Östhammars kommun arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar plan för hur VA-försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

  • I december 2021 antog kommunfullmäktige två viktiga dokument i detta arbete; VA-policy och VA-handlingsplan med bilagan behovsbedömning till VA-utbyggnadsplan. Samtidigt togs det även fram en VA-översikt. En viktig åtgärd i handlingsplanen är att ta fram en utbyggnadsplan för kommunalt VA. Arbetet med utbyggnadsplanen är påbörjat och planeras vara klart 2023.

  • I juni 2022 antog kommunfullmäktige ytterligare ett viktigt dokument i arbetet med en långsiktigt hållbar VA-försörjning; plan för VA-utveckling i de östra delarna av Östhammars kommun. Utvecklingsplanen föreslår en systemlösning för att täcka upp det behov som finns både i befintliga och blivande bebyggelseområden.

  • I september 2023 antog kommunfullmäktige även en nödvattenplan. Nödvattenplanen ger riktlinjer för nödvattenförsörjning i kommunen och en gemensam grund för hur en nödsituation ska hanteras.

Dokumenten är en viktig grund för kommunens fortsatta arbete med VA-frågor. Samtliga dokument är tillgängliga via de relaterade länkarna längst upp på denna sida.

Stora utmaningar

En åldrad VA-infrastruktur, klimatförändringar och ökade miljökrav innebär stora utmaningar och ökade krav på hela landets kommunala VA-verksamheter. Men även utanför det kommunala VA-nätet finns det problem. Bristfälliga små avloppsanläggningar riskerar att sprida smittoämnen och bidra till övergödning.

Även i Östhammars kommun finns en rad utmaningar när det gäller vatten och avlopp. De senaste åren har det under sommarmånaderna införts bevattningsförbud för många av de som har kommunalt VA eftersom vattentillgången i kommunen är begränsad. Vattenförsörjningen sker huvudsakligen genom grundvatten och grundvattenmagasinen i kommunen är små.

Gästrike Vatten

På Gästrike Vattens hemsida finns information om aktuellt vattenläge, se relaterade länkar. Det finns även begränsningar när det gäller kapaciteten i de kommunala avloppsreningsverken samtidigt som det finns behov av att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet. Dessa utmaningar innebär att det behövs omfattande åtgärder.

Gästrike Vatten, som sedan 2017 är VA-huvudman i Östhammars kommun, har under de senaste åren påbörjat ett antal utredningar och åtgärder. Under 2021 och 2022 har  till exempel en ny överföringsledning med dricksvatten från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda tagits i drift. I Alunda planeras det även för en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket och tillståndsprocessen för det har inletts. Mer information om pågående arbeten och projekt finns på Gästrike Vattens hemsida (se relaterade länkar).

Kontakter