Gå till innehållet

Avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen ska ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen (dock ej radioaktivt avfall) och tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är därmed hela kommunens strategiska plan.

Hur jobbar kommunen med avfallsplaner?

Den nu gällande avfallsplanen för Östhammars kommun antogs 2011 och uppdaterades senast 2015. Mycket har hänt i lagstiftning och samhällsutveckling och det är dags att ta fram en ny avfallsplan.

Kommunen har som en del i arbetet med ny avfallsplan under hösten 2021 haft workshopar men även möten med sakkunniga.  Allmänheten inkl. föreningar, företag och organisationer, förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen har alla bidragit med förslag och idéer på vad avfallsplanen borde innehålla.

 

Vad innehåller avfallsplanen?

Östhammars kommun har nu upprättat ett förslag till ny avfallsplan. Avfallsplanen innehåller tre mål, som också utgör grunden för handlingsplanen:

1. Cirkulera mera

2. Sortera mera

3. Minska miljöpåverkan

Avfallsplanen består av ett huvuddokument och fem bilagor (klickbara, öppnas i nytt fönster):

•       Dokument - Huvuddokument

•       Bilaga 1 Handlingsplan

•       Bilaga 2 Nulägesbeskrivning

•       Bilaga 3 Nedlagda deponier

•       Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan

•       Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning

 

Handlingsplan

En viktig del av avfallsplanen är handlingsplanen med åtgärder som ska förverkliga planens intentioner. Några exempel på åtgärder som återfinns i handlingsplanen är:

  • Skapa förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-utrustning från kommunens egna verksamheter.
  • Underlätta för besökare att lämna avfall i syfte att minska nedskräpningen och förbättra sorteringen, genom information och god service.
  • Utveckla sorteringsmöjligheterna.
  • Förbättra informationen till skolor och invånare om förebyggande av avfall
  • Bättre skyltning på våra ÅVC.

Avfallsplanen på samråd – lämna dina synpunkter!

Under 7 juni – 15 september 2022 är avfallsplanen ute på samråd, vilket innebär att allmänhet, myndigheter, företag, föreningar, organisationer och andra får chansen att yttra sig om förslaget.

Efter samrådstiden samlas alla synpunkter i en samrådsredogörelse och behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen.

Synpunkter kan lämnas via:

  • webbformulär
  • mail till kommunstyrelsen@osthammar.se, märk e-posten med ”Dnr KS 2022-35”.
  • brev till Kommunstyrelsen, Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar (märk kuvertet med ”Dnr KS 2022-35”).
  • telefonkontakt med Östhammar Direkt 0173-860 00.

 Alla inkomna synpunkter är offentliga handlingar.