Gå till innehållet

Sopdispens

 Om du äger ett hus som ingen bor i finns möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilken bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 6 månader så söker du det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

 

1. Giltiga skäl för dispens

  • Fastigheten har varken bostadshus eller friggebod. Vill du ha en permanent uppställd husvagn eller husbil krävs bygglov.
  • Du använder inte fastigheten på grund av att den är till försäljning, är obeboelig eller ett dödsbo.
  • Du eller annan person använder inte fastigheten på grund av utlandsvistelse (minst 1 år för permanentboende samt mer än en hel säsong för fritidsboende).
  • Du har redan ett permanent renhållningsabonnemang i Östhammars kommun på annan fastighet. T.ex. om du äger flera fastigheter i Östhammars kommun där minst en av fastigheterna har ett renhållningsabonnemang. Observera att annat boende i form av t.ex. lägenhet ej är skäl för dispens då man inte själv står på renhållningsabonnemanget.
  • Du har din fritidsbostad belägen intilliggande fastighet som tillhör annan familjemedlem och kan nyttja dennes soptunna, som har ett renhållningsabonnemang.
  • Fastigheten besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

 

 

2. Vad som gäller om du får dispens

  • Din dispens slutar att gälla när fastigheten byter ägare eller vid ändrad användning. Detta gäller inte vid ägarbyte mellan makar.
  • Din ansökan om dispens från avfallshämningen ska lämnas till bygg- och miljönämnden 6 veckor före planerad ändring. 
  • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska ändras kvartalsvis. 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober.
  • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

3. Att hänvisa till källsortering och kompostering

Dispens från avfallshämtningen kan inte ges om du uppger källsortering och kompostering som skäl.

Du kan istället söka miljöserviceabonnemang. Det innebär att kompostering utförs på den egna fastigheten och hämtning av brännbart hushållsavfall sker 1 gång i månaden. 

4. Oframkomlig väg

Vid ansökningar där fastigheten ligger långt ifrån trafikerad väg (mer än 450 meter) och ett renhållningsfordon har svårt att ta sig fram genomförs en bedömning av var man lämpligast placerar sopkärlet.

5. Handläggningstid, beslut och kostnad

Handläggningstid och beslut

 

Handläggningstiden är högst 6 veckor från det att ärendet är komplett.

Beslut fattas av handläggare på Miljöenheten, sektor samhälle. Du får ett beslut skickat till den adress som står i ansökan.

Ansökan till Bygg- och miljönämnden kan ge sopdispens i högst 3 år. 

Kostnad

För handläggningen tar vi ut 1 timme i handläggningstid. 

Timkostnaden för 2022 är 1131 kr. Uppdateras varje år.

 

Kontakta oss

Relaterade länkar