Gå till innehållet

Sopdispens

Om du äger eller använder ett hus som ingen bor i finns det möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 1 år ska du söka det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

1. Giltiga skäl för dispens

 • Du använder inte fastigheten på grund av utlandsvistelse (minst 1 år för permanentboende samt mer än en hel säsong för fritidsboende).
 • Fastigheten har varken bostadshus, friggebod eller permanent uppställd husvagn eller husbil.
 • Du använder inte fastigheten på grund av att den är till försäljning, är obeboelig eller ett dödsbo.
 • Du har ett permanent renhållningsabonnemang i Östhammars kommun. 
 • Du äger flera fastigheter i Östhammars kommun där minst en av fastigheterna har ett renhållningsabonnemang. 
 • Du har din fritidsbostad intill en fastighet som tillhör en familjemedlem och använder dennes soptunna.
 • Fastigheten besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

 

 

2. Vad som gäller om du får dispens

 • Din dispens slutar att gälla när fastigheten byter ägare eller vid ändrad användning. Detta gäller inte vid ägarbyte mellan makar.
 • Din ansökan om dispens från avfallshämningen ska lämnas till bygg- och miljönämnden 6 veckor före planerad ändring. 
 • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska ändras kvartalsvis. 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober.
 • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

3. Att hänvisa till källsortering och kompostering

Dispens från avfallshämtningen kan inte ges om du uppger källsortering och kompostering som skäl.

Du kan istället söka miljöserviceabonnemang. Det innebär att kompostering utförs på den egna fastigheten och hämtning av brännbart hushållsavfall sker 1 gång i månaden. 

4. Oframkomlig väg

Vid ansökningar där fastigheten ligger långt ifrån trafikerbar väg (mer än 450 meter) och ett renhållningsfordon har svårt att ta sig fram genomförs en rimlighetsbedömning.

5. Handläggningstid, beslut och kostnad

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden är högst 6 veckor.

Beslut fattas av handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du får ett beslut skickat till den adress som står i ansökan.

Ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge sopdispens i högst 3 år. 

Kostnad

För handläggningen tar vi ut 1 timme i handläggningstid. 

Timkostnaden för 2018 är 1030 kr. Uppdateras varje år.

 

Kontakta oss