Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

1. Bor jag i kulturmiljö?

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer finns utpekade i kommunens detaljplaner, översiktsplan eller kulturmiljöinventering.

Riksintressen och byggnadsminnen

Vissa bebyggelseområden och byggnader har så stora kulturmiljövärden att de har utpekats som riksintressen eller byggnadsminnen. Om du vill bygga i en kulturmiljö ska det du bygger passa områdets karaktär. Det betyder att du behöver ta särskild hänsyn till områdets estetiska, kulturella och historiska värden.

Kulturhistoriskt värdefull

Vissa byggnader eller bebyggelseområden är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, vilket innebär att de inte får förvanskas. Bebyggelse kan vara skyddad av kommunen i detaljplaner med exempelvis Q- och q-bestämmelser, eller vara klassad som riksintresse eller byggnadsminne. 

Kulturmiljöer och enskilda byggnader finns utpekade i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun . 

Plan- och bygglagen

Byggnader eller miljöer som inte tidigare pekats ut eller har fastställts i något beslut kan ändå vara kulturhistoriskt värdefull. Bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. anger exempelvis hur ändringar av en byggnad ska utföras och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Bestämmelsen i 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL innebär att så länge det finns en detaljplan måste en bedömning ske om åtgärden innebär en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad PBL säger om hanteringen av kulturmiljö och kulturvärden.  

Upplandsmuseets skrift från 2012 ”Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet” är tänkt att ge inspiration och vägledning till dig som ska bygga ett nytt hus på den uppländska landsbygden. 

2. Hur får jag bygga i en kulturmiljö?

Upplandsmuseet ger kostnadsfri rådgivning när det gäller byggnadsvård och deltar ofta vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En bra idé är att i ett tidigt skede kontakta Upplandsmuseet för rådgivning när du ska bygga i en värdefull kulturmiljö.

Om en byggnad med exempelvis höga kulturvärden ska byggas om kan det i vissa fall ställas krav på att en certifierad sakkunnig inom området kulturvärden, ska kontrollera arbetet.  

3. Skyddsbestämmelser: Q- och q-märkning

Kommunen kan med hjälp av PBL i detaljplan Q- eller q-märka områden eller byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Beteckningarna ”Q” och ”q” bör förbehållas områden eller byggnader som är särskilt värdefulla och som därför enligt 3 kap. 12 § PBL inte får förvanskas. Förbud mot förvanskning gäller även om inget särskilt bestäms om detta i detaljplanen.

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Det innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Användningen kan till exempel vara bostäder eller kontor. Bevarandet ska inte påverka byggnaden på ett negativt sätt. Ett stort Q reglerar egentligen inte hur byggnaden ska tas tillvara och bestämmelsen innebär inget rivningsförbud.

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras i skyddsbestämmelserna som står på plankartan. Det kan exempelvis röra sig om rivningsförbud eller krav på att den ursprungliga utformningen av byggnaden ska behållas. Ett litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. 

4. K-märkning

Begreppet ”K-märkt” har ingen formell eller juridisk innebörd. Det är ett allmänt vedertaget samlingsbegrepp som används i dagligt tal om bebyggelse och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde. 

5. Byggnadsminnen

Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen.

Det finns två typer av byggnadsminnen – byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över enskilda byggnadsminnen, och statliga byggnadsminnen ägs av staten. 

I Östhammars kommun är följande byggnader och bebyggelsemiljöer byggnadsminnen:

 • Forsmarksbruk, flera byggnader (enskilda)
 • Österbybruk, flera byggnader (enskilda)
 • Dannemora-Triewalds maskinhus, Nordschaktlagen, Norra maskin samt Gruvlaven, sovrings- och anrikningsverket, gruvstugan och transportbandet vid gruvan (enskilda)
 • Gimo bruk, flera byggnader och miljön kring Bruksgatan (enskilda)
 • Blåbandshuset i Söderby (enskilt)
 • Granbo i Norrskedika (enskilt)
 • Djurstens fyrplats (statliga)
 • Örskärs fyrplats (statliga)

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om byggnadsminnen i Uppsala län. 

6. Riksintressen

Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som riksintresse för kulturmiljövården. Om din fastighet ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården ställs särskilt höga krav på anpassning till dessa värden. 

12 av länets 64 riksintresseområden finns i Östhammars kommun:

 • Forsmarks bruk (Forsmarks socken)
 • Djursten (Gräsö sn)
 • Öregrunds stad
 • Bygden norr om Hökhuvuds kyrka (Börstils, Hökhuvuds och Valö sn)
 • Östhammars stad
 • Söderön (Börstils sn)
 • Dannemora-Österbybruk (Dannemora och Films sn)
 • Gimo bruk (Hökhuvuds och Skäfthammars sn)
 • Hargs bruk (Hargs sn)
 • Väsby-Källberga – Hammarby skog (Alunda sn)
 • Ekeby (Alunda och Ekeby sn)
 • Lundsbol (Ekeby sn)

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om riksintressen i Östhammars kommun. 

7. Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade i kulturmiljölagen, KML. Enligt KML är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Om du exempelvis planerar att bygga ett hus är du enligt KML skyldig att ta reda på om det planerade arbetet berör fornlämningar. I första hand hänvisas du till Fornsök (FMIS) på Riksantikvarieämbetets hemsida för att se om det finns några fornlämningar. I andra hand kontaktar du länsstyrelsen.

8. Byggnadsvårdsbidrag

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Om du vill söka bidrag för att renovera ditt hus, för att tillgängliggöra eller informera om en kulturmiljö, eller för att vårda en fornlämning eller kulturlandskap, måste du ansöka senast 31 oktober varje år. 

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker. 

Kontakta oss