Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

2. Hur får jag bygga i en kulturmiljö?

Upplandsmuseet ger kostnadsfri rådgivning när det gäller byggnadsvård och deltar ofta vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En bra idé är att i ett tidigt skede kontakta Upplandsmuseet för rådgivning när du ska bygga i en värdefull kulturmiljö.

Om en byggnad med exempelvis höga kulturvärden ska byggas om kan det i vissa fall ställas krav på att en certifierad sakkunnig inom området kulturvärden, ska kontrollera arbetet.  

Kontakta oss