Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

3. Skyddsbestämmelser: Q- och q-märkning

Kommunen kan med hjälp av PBL i detaljplan Q- eller q-märka områden eller byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Beteckningarna ”Q” och ”q” bör förbehållas områden eller byggnader som är särskilt värdefulla och som därför enligt 3 kap. 12 § PBL inte får förvanskas. Förbud mot förvanskning gäller även om inget särskilt bestäms om detta i detaljplanen.

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Det innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Användningen kan till exempel vara bostäder eller kontor. Bevarandet ska inte påverka byggnaden på ett negativt sätt. Ett stort Q reglerar egentligen inte hur byggnaden ska tas tillvara och bestämmelsen innebär inget rivningsförbud.

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras i skyddsbestämmelserna som står på plankartan. Det kan exempelvis röra sig om rivningsförbud eller krav på att den ursprungliga utformningen av byggnaden ska behållas. Ett litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. 

Kontakta oss