Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

6. Riksintressen

Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som riksintresse för kulturmiljövården. Om din fastighet ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården ställs särskilt höga krav på anpassning till dessa värden. 

12 av länets 64 riksintresseområden finns i Östhammars kommun:

 • Forsmarks bruk (Forsmarks socken)
 • Djursten (Gräsö sn)
 • Öregrunds stad
 • Bygden norr om Hökhuvuds kyrka (Börstils, Hökhuvuds och Valö sn)
 • Östhammars stad
 • Söderön (Börstils sn)
 • Dannemora-Österbybruk (Dannemora och Films sn)
 • Gimo bruk (Hökhuvuds och Skäfthammars sn)
 • Hargs bruk (Hargs sn)
 • Väsby-Källberga – Hammarby skog (Alunda sn)
 • Ekeby (Alunda och Ekeby sn)
 • Lundsbol (Ekeby sn)

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om riksintressen i Östhammars kommun. 

Kontakta oss