Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

7. Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade i kulturmiljölagen, KML. Enligt KML är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Om du exempelvis planerar att bygga ett hus är du enligt KML skyldig att ta reda på om det planerade arbetet berör fornlämningar. I första hand hänvisas du till Fornsök (FMIS) på Riksantikvarieämbetets hemsida för att se om det finns några fornlämningar. I andra hand kontaktar du länsstyrelsen.

Kontakta oss