Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

8. Byggnadsvårdsbidrag

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Om du vill söka bidrag för att renovera ditt hus, för att tillgängliggöra eller informera om en kulturmiljö, eller för att vårda en fornlämning eller kulturlandskap, måste du ansöka senast 31 oktober varje år. 

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker. 

Kontakta oss