Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

1. Allmänt om bygglov

Flödesschema bygglov

Flödesschema efter bygglovsbeslut

Flödesschema bygglov.pdf

I bygglovet prövar vi var en byggnad eller anläggning ska placeras och hur den ska utformas. Bland annat prövar vi om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild, stadsbild och kulturvärden eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannarna. Det krävs också att byggnaden ska ha ett estetiskt tilltalande yttre.

Anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp
På grund av den ansträngda situationen med grundvattennivåerna och kapaciteten på vatten- och reningsverken så är det generellt förlängd hanteringstid för bygglov för nybyggnation som påverkas av det kommunala vatten- eller avloppsnätet. Om bygglov inte kan beviljas så kommer du som sökande få information om detta, och möjlighet att återta din ansökan, till en kostnad för registreringen och första handläggningen (ca 1 100 kr).

2. Behöver jag bygglov?

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst Östhammar Direkt om du är osäker vad som krävs i ditt ärende. Bygglovsenheten internutbildar kundtjänsten för att kunna besvara de vanligaste frågetecknen kring bygglov.

3. Åtgärder som kräver bygglov

Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 9 kap. 2 §) krävs det bygglov för:

 • nybyggnad
 • tillbyggnad (till exempel inglasad altan)
 • ändrad användning på en byggnad (helt eller delvis)
 • inreda någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank
 • uppföra eller väsentligt ändra andra anläggningar än byggnader

Andra åtgärder som kan kräva bygglov

(inom detaljplan):

 • ändra kulör på tak eller fasad
 • ändra material på tak eller fasad
 • påverka eller ändra utseendet på byggnad
 • sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar
 • schakta eller fylla mark (marklov kan krävas, hör med kommunen vad som gäller där du bor)
 • ekonomibyggnader

Bygglov för anläggningar

Enligt Plan- och byggförordningen (PBF 6 kap. 1 §) krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum (som inte är för väg, järnväg, tunnelbana, spårvagn eller gruvdrift)
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

"Svartbygge"

Bygger du utan att ha bygglov, kallas det olovligt byggande (”svartbygge”). Då blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift och riskerar att få riva eller återställa det du har byggt. Det samma gäller om du river eller gräver utan rivningslov eller marklov.

Guide för beräkning av sanktionsavgifter

Boverket om bygglov

Boverkets guide för bygglov och byggprocessen

4. Åtgärder som är befriade från bygglov men kräver en anmälan

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. 

Du ska göra en anmälan vid ändringar av:

 • planlösning
 • eldstäder och kanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp
 • hiss
 • brandskydd

Det finns undantagsregler för en- och tvåbostadshus och innebär att du inte behöver söka bygglov för (dock kräver det en anmälan till kommunen):

 • bygga ett 30 kvadratmeter stort komplementbostadshus i omedelbar närhet till ditt hus (denna åtgärd kallas ofta för "attefallshus")
 • göra en tillbyggnad på huvudbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea 
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • bygga till två takkupor på ett hus som inte redan har takkupor.

När du har gjort en anmälan måste du vänta på ett skriftligt startbesked innan du får börja bygga. Observera att en anmälan kräver lika mycket ritningar och i lika hög kvalité som i en bygglovsansökan.

Mer om attefallsregler

Boverket om attefallshus

5. Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

Friggebod

En friggebod är en bygglovsbefriad komplementbyggnad. Det krävs varken bygglov eller anmälan för att uppföra en friggebod i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus.

För att byggnaden ska få kallas friggebod är det några kriterier som måste uppfyllas:

 • Sammanlagd byggnadsarea max 15,0 kvm (utvändiga mått)
 • Nockhöjd max 3,0 meter
 • Får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter

Friggebodar måste uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen i lag eller förarbete hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas. I ett rättsfall ansågs placering 31,2 meter från bostadshuset vara för långt för att kunna ses som ”omedelbar närhet”. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Medgivande från berörda grannar

Om du vill placera friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en friggebod, och bygglov måste sökas för åtgärden. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen.

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att en friggebod inte får uppföras där. Det krävs att du söker för strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Åtgärd som kräver kontrollansvarig

Om du ska utföra en åtgärd som kräver kontrollansvarig, till exempel om du ska installera en toalett eller dusch i friggeboden, är det inte längre en bygglovsbefriad åtgärd och därmed inte längre en friggebod. Du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt.

Boverket om friggebodar

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Om du vill placera uteplatsen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande krävs bygglov. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen.

Altaner

Det kan krävas bygglov för altaner beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver normalt inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som tillbyggnad eller nybyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Detta gäller särskilt när altanen byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs det inte bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

 •  byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 •  inte är högre än 1,8 meter
 •  placeras minst 4,5 meter från gräns

Skärmtak, inglasade uteplatser, murar och plank kräver oftast bygglov.

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

Boverket om altaner

Skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om du vill placera skärmtak närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande krävs bygglov. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen. För att glasa in en altan krävs bygglov.

Färga eller byta fasad och takmaterial

I vissa fall får du färga om och byta fasad- och taktäckningsmaterial om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Vad som är väsentligt är en bedömning som kommunen gör, kontakta därför Östhammar Direkt så att du kan få svar. Bygglovsfriheten för detta kan tas bort i en detaljplan. Kontakta kommunen vad som gäller där du bor. Du kan läsa mer under rubrik 6. Fasadändringar.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse gäller särskilda bestämmelser. En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
 • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
 • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte utförs närmare gränsen än 4,5 meter. Vad är en liten tillbyggnad är en bedömning som kommunen gör.

Kontakta kommunen för att få svar om åtgärderna du planerar är bygglovspliktiga, anmälningspliktiga eller inget av det.

Utanför sammanhållen bebyggelse krävs det inte heller bygglov för att uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. Observera att bestämmelsen inte gäller öster om riksväg 76 då miljön är särskilt känslig i detta område och utökad bygglovsplikt  gäller.

Du bör alltid kontakta Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd som du anser är befriad från bygglovsplikten så du kan få det bekräftat.

Tänk också på att bygglovsbefriade åtgärder alltid kräver strandskyddsdispens om de utförs inom strandskyddade områden.  

Boverket om bygglovsbefriade åtgärder

6. Fasadändring

Bygglov krävs ofta för ändringar av en byggnads yttre utseende,  så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

 • ändra en byggnads kulör
 • byta fasadbeklädnad
 • byta taktäckningsmaterial
 • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende (till exempel ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga)

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs i vissa fall inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Vad som är väsentligt är en bedömning som kommunen gör.

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om fasadändringar. 

7. Bygga hus på landet

Upplandsmuseets skrift från 2012 ”Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet” är tänkt att ge inspiration och vägledning till dig som ska bygga ett nytt hus på den uppländska landsbygden.

Oavsett vilken typ av hus du planerar att bygga kommer det att bli en del av den omgivande kulturmiljön och landskapet. I skriften får du tips och idéer på hur du kan få ditt hus att bli ett positivt tillskott i landskapsbilden.

Det finns tillfällen då kommunen ställer högre krav gällande placering och utformning av byggnader. Exempel i vår kommun är områden som är omnämnda i Östhammars kulturminnesvårdsprogram ”Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. Kanske har du fått ett beslut som hänvisar till Ös-XX, då är det denna bok du kan läsa mer exakt vad det innebär.

Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan du först söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en plats eller inte. Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område, till exempel på landsbygden.

Boverket om förhandsbesked

 

8. Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet eller bygga på en obebyggd fastighet, kan du ansöka om förhandsbesked.

När du ansöker om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning. Då prövas det om tomten är lämplig för det sökta ändamålet. Exempelvis när du vill bygga ett hus på en tidigare obebyggd fastighet.

Syftet med förhandsbesked är att du som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd ska få ett tidigt svar om det är möjligt att kunna få bygglov på platsen eller inte. Då behöver du exempelvis inte ta fram bygglovsritningar i onödan. 

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om förhandsbesked. 

Vad kostar ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked kostar mellan ca 7 000 – 11 000 kr.

Hur du ansöker om förhandsbesked

För att ansöka om förhandsbesked behöver du skicka in följande handlingar:

 • Ansökan om förhandsbesked 
 • Situationsplan som visar tilltänkt tillfartsväg och byggnad/er. Markera tilltänkt byggnad/er med kryss på situationsplanen.

Att tänka på

 • Tänk på att förhandsbesked inte kan ges via telefon eller e-post då det är en omfattande prövning. Beslutet skickar vi till dig. 
 • Minsta tillåtna tomtstorlek är 2 500 kvm.  

9. Handlingar du ska skicka in

Ansökningshandlingar finns under flik 13 blanketter.

Vid bygglovsansökan behöver du skicka in:

 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett (med fastighetsbeteckning, vad ansökan gäller, kontaktuppgifter m.m).
 • Teknisk beskrivning. I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och säkerhet. Teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På situationsplanen ska samtliga byggnader på tomten redovisas med användningssätt och yta. Nybyggnad eller tillbyggnad ska markeras särskilt. Den nya byggnadens avstånd till tomtgränsen och andra byggnader ska anges. Det ska även stå plushöjd på färdigt golv (FG) i byggnaden.

          En situationsplan kräver olika typer av kartunderlag:

1.      Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan för den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område eller område med kommunalt vatten- och avlopp. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera.

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

2.      Förenklad nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan för t.ex. tillbyggnader, garage och andra komplementbyggnader inom detaljplanerat område. Om äldre nybyggnadskarta finns kan den användas.

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

3.      Baskarta med fältkontroll krävs vid bygglovsansökan för t.ex. tillbyggnader, garage och andra komplementbyggnader utanför detaljplanerat område och vid anmälningsärenden (s.k. ”Attefall”) både inom och utanför detaljplanelagt område.

I vissa fall bedömer vi att det räcker med en enkel baskarta (utan fältkontroll).

Kartan beställs hos kommunen mot en avgift.

4.      Fastighetskarta För enklare åtgärder utanför detaljplanelagt område får situationsplanen upprättas med enklare karta som grund, t.ex. förrättningskarta från lantmäteriet.

Kartkostnader och kartbeställning finns här

 • Planritning i skala 1:100. Ritningen visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan). Planritningen ska visa fast inredning (exempelvis toalettstol, handfat, dusch, köksinredning), användning för samtliga rum och vara måttsatt.
 • Fasadritning i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa taket, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) i byggnaden från sidan och visar till exempel rumshöjd, golvnivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, marknivå och skorsten.
 • Kontrollplan. Kontrollplanen ska befästa de viktiga avstämningspunkter som finns i projektets arbetsplaner. Planen ska beskriva hur dessa moment kontrolleras, verifieras och dokumenteras. Av kontrollplanen ska också framgå vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till nämnden. En uppfylld kontrollplan krävs för att slutbesked ska kunna meddelas för åtgärden.
  Exempel på kontrollpunkter (pdf)
  Mall kontrollplan 
 • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.
 • Eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

 • Övriga handlingar kan krävas, beroende på åtgärd, som till exempel brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, tillgänglighet.

OBS. Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling, d.v.s. inte både mejla in och skicka i original. Vi önskar att ni mejlar in ansökan, och har samtliga filer i filformatet PDF (vi godtar inte fotograferade handlingar blanketter eller ritningar).

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att ritningarna ska vara noggrant ritade i rätt skala (skalstock ska finnas) med svarta linjer på vitt papper. Formatet ska antingen vara A4 eller A3-format.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Ansökan är i så fall ofullständig och vi begär in en komplettering. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Hitta certifierade kontrollansvariga hos Boverket

11. Bra att veta

Handlingar du skickar in ska inte ändras i efterhand

När du söker ett bygglov, så tänk igenom åtgärderna ordentligt före, då handlingarna du skickar in kommer vara gällande för beslutet. Det går inte att göra ändringar eller justeringar efterhand, eftersom bygglovsbeslutet låser åtgärderna efter handlingarna som skickats in. Om du kommer på andra ideér efterhand, kan det innebära att du behöver ett nytt bygglov för ändringarna. 

Grannintyg (inte relevant vid bygglov)

Grannar kan skriftligen godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs istället bygglov. Ägaren till vägen eller den allmänna platsen är ofta kommunen, och kommunen anses inte vara en berörd granne som kan godkänna placeringen.

Attefallsreglerna gäller inte överallt

Attefallsreglerna gäller inte överallt även om din åtgärd uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Särskilda bestämmelser gäller till exempel om din fastighet är placerad inom ett kulturmiljöområde som finns utpekat i Östhammars kommuns kulturmiljöinventering ”Jord och Järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. Det kan också krävas tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ inverkan på landskapsbilden eller om det finns fornlämningar i området. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun

Råd och inspiration for dig som vill bygga på landet

Krav på tillgänglighet

Byggnader som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla Plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. 

Boverket om tekniska egenskapskrav

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att komplementbyggnaden eller tillbyggnaden inte får uppföras där. Det kan krävas att du söker strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Ansök om strandskyddsdispens

Installation av kök/toalett och/eller dusch

Tänk på att du behöver anmäla till Gästrike Vatten om du ska koppla på vatten eller avlopp inom deras verksamhetsområde. Om det är utanför (enskilt vatten- och avlopp) då behöver du anmäla detta till miljökontoret på kommunen. Observera att det inte alltid är möjligt att koppla på befintlig anläggning då kapaciteten eller lagkraven kanske inte nås enligt Miljöbalken. Kontakta därför miljöenheten innan, så ni vet vilka möjligheter eller hinder kan finnas.

Kontrollansvarig vid installation av toalett och dusch

Om du till exempel ska installera en toalett eller dusch i din nya byggnad behöver du ha en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper dig även att ta fram ett förslag till kontrollplan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. I vissa fall behöver du skicka in en ansökan om att anlägga avloppsanläggning. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt.

För anslutning av exempelvis komplementbyggnad till det kommunala VA-nätet betalas även en anslutningsavgift. Kontakta Gästrike Vatten med anledning av bestämmelser i VA-taxan.

Boverket om kontrollansvarig

Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp

Utstakning och lägeskontroll

I vissa fall krävs utstakning och lägeskontroll. Utstakning innebär att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrolleras att byggnadens läge överensstämmer med startbeskedet. Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens mätavdelning eller av en behörig mätkonsult. Den som utför arbetet tar ut en avgift. Du behöver meddela kommunen om vem som ska göra utstakningen och lägeskontrollen. Om utstakning och/eller lägeskontroll krävs framgår det i startbeskedet.

Boverket om utstakning och lägeskontroll

Beställning av utstakning

Beställning av lägeskontroll 

12. Så här ser processen för bygglov ut

Flödesschema bygglov.pdf

1. Ansökan

Du skickar in din ansökan (med tillhörande ritningar och bilagor), vi tar emot och registrerar den. Ansökningsblanketten ska vara underskriven, men det går bra att skanna in den och skicka den per e-post till byggochmiljo@osthammar.se

Det går även bra att skicka handlingarna med post till kommunen.

OBS! Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling.

2. Kontroll

Vi kontrollerar att din ansökan är fullständig. Saknas det handlingar begär vi in en komplettering från dig.

3. Start

Handläggningstiden börjar när din ansökan är fullständig. Enligt plan- och bygglagen så får handläggningen av en ansökan inte ta mer än 10 veckor. I undantagsfall kan handläggningen förlängas ytterligare 10 veckor.

4. Grannhöran och remisser

I en del fall får grannar och andra berörda som till exempel Upplandsmuseet, Länsstyrelsen eller Trafikverket möjlighet att lämna yttranden.

5. Beslut

Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet grundar sig bland annat på plan- och bygglagen. Nämnden ska alltid ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

6. Startbesked (enklare ärenden)

I enklare ärenden om bygglov utfärdar vi startbesked direkt i samband med bygglovsbeslutet, observera att du måste ändå vänta 4 veckor, tiden som grannar kan överklaga. Observera, påbörja inte bygget innan du fått startbesked.

7. Tekniskt samråd

I mer komplicerade ärenden kallar vi byggherren, kontrollansvarig och övriga berörda till tekniskt samråd. Inför det här samrådet kräver vi in mer tekniska handlingar, till exempel konstruktionsritningar, energiberäkning m.m.

8. Startbesked

Vi utfärdar ett skriftligt startbesked och du kan börja bygga (observera att du måste ändå vänta 4 veckor från bygglovsbeslutet, tiden som grannar kan överklaga).  Observera, påbörja inte bygget innan du fått startbesked.

9. Arbetsplatsbesök

Vi gör ett besök på ditt bygge, kontrollansvarig ska närvara.

10. Slutbesked

Du lämnar in kontrollplan och övriga handlingar som behövs så att vi kan utfärda ett slutbesked som betyder att du får använda det du byggt. Vid större åtgärder har vi ett slutsamråd på plats. Kontrollansvarig ska närvara vid slutsamråd. Observera, ta inte byggnaden i bruk före slutbesked.

Kontakt