Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

5. Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

Friggebod

En friggebod är en bygglovsbefriad komplementbyggnad. Det krävs varken bygglov eller anmälan för att uppföra en friggebod i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus.

För att byggnaden ska få kallas friggebod är det några kriterier som måste uppfyllas:

  • Sammanlagd byggnadsarea max 15,0 kvm (utvändiga mått)
  • Nockhöjd max 3,0 meter
  • Får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter

Friggebodar måste uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen i lag eller förarbete hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas. I ett rättsfall ansågs placering 31,2 meter från bostadshuset vara för långt för att kunna ses som ”omedelbar närhet”. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Medgivande från berörda grannar

Om du vill placera friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en friggebod, och bygglov måste sökas för åtgärden. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen.

Strandskydd

Om ett område omfattas av strandskydd kan det medföra att en friggebod inte får uppföras där. Det krävs att du söker för strandskyddsdispens. Detta gäller normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. I vissa fall är strandskyddet inom tätort borttaget i detaljplan och i andra fall utvidgat till upp till 300 meter. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Åtgärd som kräver kontrollansvarig

Om du ska utföra en åtgärd som kräver kontrollansvarig, till exempel om du ska installera en toalett eller dusch i friggeboden, är det inte längre en bygglovsbefriad åtgärd och därmed inte längre en friggebod. Du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. I samband med detta bedöms även möjligheterna att ordna vatten och avlopp på tomten. Vid frågor om vatten och avlopp kontakta Östhammar Direkt.

Boverket om friggebodar

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Om du vill placera uteplatsen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande krävs bygglov. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen.

Altaner

Det kan krävas bygglov för altaner beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver normalt inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som tillbyggnad eller nybyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Detta gäller särskilt när altanen byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs det inte bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  •  byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  •  inte är högre än 1,8 meter
  •  placeras minst 4,5 meter från gräns

Skärmtak, inglasade uteplatser, murar och plank kräver oftast bygglov.

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

Boverket om altaner

Skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om du vill placera skärmtak närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars skriftliga medgivande. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande krävs bygglov. Vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan godkänna placeringen. För att glasa in en altan krävs bygglov.

Färga eller byta fasad och takmaterial

I vissa fall får du färga om och byta fasad- och taktäckningsmaterial om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Vad som är väsentligt är en bedömning som kommunen gör, kontakta därför Östhammar Direkt så att du kan få svar. Bygglovsfriheten för detta kan tas bort i en detaljplan. Kontakta kommunen vad som gäller där du bor. Du kan läsa mer under rubrik 6. Fasadändringar.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse gäller särskilda bestämmelser. En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte utförs närmare gränsen än 4,5 meter. Vad är en liten tillbyggnad är en bedömning som kommunen gör.

Kontakta kommunen för att få svar om åtgärderna du planerar är bygglovspliktiga, anmälningspliktiga eller inget av det.

Utanför sammanhållen bebyggelse krävs det inte heller bygglov för att uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. Observera att bestämmelsen inte gäller öster om riksväg 76 då miljön är särskilt känslig i detta område och utökad bygglovsplikt  gäller.

Du bör alltid kontakta Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd som du anser är befriad från bygglovsplikten så du kan få det bekräftat.

Tänk också på att bygglovsbefriade åtgärder alltid kräver strandskyddsdispens om de utförs inom strandskyddade områden.  

Boverket om bygglovsbefriade åtgärder

Kontakt