Gå till innehållet

Elda upp en byggnad

1. Innan du anmäler

Om du vill elda upp en byggnad måste du först anmäla det till Bygg- och miljönämnden. Du måste anmäla skriftligt i god tid innan den planerade eldningen. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1 030 kr per timme.

Om ditt skäl är att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt:

Innan du anmäler måste du kontaka brandförsvaret och komma överens med dem om att byggnaden ska eldas upp i övningssyfte.  

Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Om ditt skäl är att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp:

  • Du måste ha ett besiktningsutlåtande eller analysprotokoll som visar att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp. 

  • Det finns flera olika arter av hussvamp. Men det är bara svampar av släktet Serpula som gör att du får elda upp en byggnad. Skälet är att undvika spridning av sporer i omgivningen.
  • Ibland är eldning inte lämpligt. Det är då viktigt att du inte river eller flyttar angripet virke utan lämpliga skyddsåtgärder.

2. Instruktioner för anmälningsblankett

Om du vill elda upp byggnaden av skälet att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt, ange kontaktperson på brandförsvaret under ”övriga upplysningar”.

3. Innan eldning

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar

Samhällsbyggnadsförvaltningen besvarar din anmälan med ett beslut. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1 030 kr per timme.

Du kan behöva rivningslov eller rivningsanmälan

Om samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar din ansökan ska du även ta reda på om du behöver rivningslov eller rivningsanmälan, samt informera och rådfråga brandförsvaret om eldningen.

Ingen övning när brandrisken är hög

Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Brandförsvaret och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer risker

I byggnader finns oftast elektronik och annat som räknas som farligt avfall. Om du fått tillstånd att elda en byggnad måste du ta bort allt farligt avfall från byggnaden och transportera bort det innan byggnaden tänds på.

Brandförsvaret och miljöförvaltningen besöker byggnaden tillsammans med fastighetsägaren för att bedöma risker som eldningen kan medföra. Till exempel bedömer de risken för förorening av närliggande vattendrag och/eller dricksvattenbrunnar samt risken för olägenhet för närboende. De undersöker också om det finns miljöfarliga ämnen i byggnaden. 

Du måste alltid följa de instruktioner som brandförsvaret ger. 

4. Efter eldning

Ta hand om avfallet på miljöriktigt sätt

En byggnad som ska rivas är avfall enligt miljöbalken och allt avfall ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. I miljöbalken och avfallsförordningen finns hänsynsregler och bestämmelser som rör eldning av hus. När det gäller byggavfall blir miljönyttan störst om avfallet förbränns i ett kraftvärmeverk som producerar både värme och elström. Då blir även utsläppen små. Därför bör brännbart avfall i första hand transporteras till en återvinningscentral.

Kontakta oss