Gå till innehållet

Vad kostar ett bygglov?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa som gäller för plan- och bygglovsverksamheten. Nedan följer ett antal exempel på vad vanliga åtgärder kan kosta. 

Observera att priserna är schablonvärden. Varje ansökan beräknas utifrån sina egna förutsättningar. Korrekt prisuppgift kan vi inte ge dig förrän vi har fått kompletta handlingar som beskriver projektet. Ett exempel på detta är planavgiften som tas ut vid byggnation inom detaljplan. I berörda exempel nedan är planavgiften inräknad.

Inom detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 50 200 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 60 200 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 400 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 200 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 500 kr

Utanför detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 17 300  kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 27 400 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 400 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 200 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 500 kr

Övriga kostnader

Attefallåtgärder

2 900 - 6 800 kr

Strandskyddsdispens (enligt miljötaxa)

ca 10 000 kr

Förhandsbesked (styck)   ca 7000 - 11000 kr
Inglasning altan 3 500 kr
Skärmtak <30 kvm 2 700 kr
Marklov 2 200 kr
Transformatorstation 5 500 kr
Fasadändring mindre (fönstersättning del av fasad) 2 300 kr
Fasadändring större (kulör- eller materialbyte) 4 400 kr
Fasadändring småhus 1 300 kr
Avvisat ärende 2 200 kr
Avslag bygglov 4 300 kr
Ingripandebesked 2 200 kr
Rivningslov

4 900 kr

Eldstadsanmälan

2 000 kr

Anmälan om vattenbrunn

1 100 kr

Ideella föreningar

Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för föreningsbidrag behöver inte betala den avgift som finns för bygglov och bygganmälan. Om du representerar en sådan ideell förening så kontakta kultur- och fritidsförvaltningen innan du lämnar in ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post

Kontakter